University of Zurich

University of Zurich

رنگینگ QS: 58

دانشگاه زوریخ ( University of Zurich ) با داشتن 26000 دانشجو ، بزرگترین دانشگاه سوئیس است. UZH در سال 1833 تأسیس شد و اولین دانشگاه اروپا بود که توسط یک سیستم سیاسی دموکراتیک تأسیس شد. UZH یکی از مهمترین دانشگاه های آلمانی زبان جهان است. این دانشگاه شامل هفت دانشکده است که حدود 100 حوزه موضوعی مختلف را در بر می گیرد ، دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا را ارائه می دهد.

دانشگاه زوریخ عضو اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی اروپا و یکی از موسسات برتر تحقیقاتی پایه در اروپا است. دانشگاه زوریخ پیشرو در سه مرکز ملی صلاحیت در تحقیقات است و در بسیاری دیگر شریک است. برنامه های اولویت پژوهشی بالینی بخشی از تلاش دانشگاه برای ارتقاء زمینه های استراتژیک تحقیق در پزشکی دانشگاه و حمایت از دانش پژوهان جوان است. محققان دانشگاه زوریخ به سکوهای پیشرفته فناوری و پرسنل بسیار ماهر دسترسی دارند.

گالری تصاویر دانشگاه زوریخ

رشته‌های دانشگاه زوریخ

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمحاسبات و اقتصادانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیفناوری اطلاعاتانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیسیستم های اطلاعاتی انگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیمحاسبات انگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیسیستمهای نرم افزاریانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیزیست شناسیانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیشیمیانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
8کارشناسی شیمی و مطالعات تجاریانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی ریاضیانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
10کارشناسی فیزیکانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
11کارشناسی مدیریت کسب و کارانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
12کارشناسی محاسبات و اقتصادانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
13کارشناسی اقتصادانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
14کارشناسی جغرافیاانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
15کارشناسی زمین شناسیانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
16کارشناسی بیوپزشکیانگلیسی3 سال1350 یورواپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدبیوشیمیانگلیسی1.5 سال1350 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدزیست شناسیانگلیسی1.5 سال1350 یورواپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدژنتیک و توسعهانگلیسی1.5 سال1350 یورواپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدباستان شناسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدزیست شناسی کمی و زیست شناسی سیستمیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدزیست شناسی سرطانانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدبوم شناسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدایمونولوژیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدمیکروبیولوژیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
26کارشناسی ارشدعلوم اعصابانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدعلوم گیاهیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدتکامل و سیستم انگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدویروس شناسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدبیوپزشکیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدآمار زیستیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدعلوم شیمیایی و مولکولیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدشیمیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدشیمی و مطالعات بازرگانیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدزیست شناسی محاسباتی و بیوانفورماتیکانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدزیست شناسی پزشکیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدفیزیکانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدامور مالیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدتئوری فیزیک نجومی و کیهان شناسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدبانکداری و داراییانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدزیست شناسی – دیرینه شناسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدزیست شناسی: مردم شناسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کارانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدمحاسبات و اقتصادانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدجغرافیاانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدجغرافیا – جغرافیای عمومیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدجغرافیا – علوم اطلاعات جغرافیاییانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدجغرافیا – جغرافیای انسانیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدجغرافیا – جغرافیای فیزیکیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدجغرافیا – سنجش از دورانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشداینترنت و جامعهانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدمدیریت و اقتصادانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدسیستم های نرم افزاریانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدزیست شناسی کمی و زیست شناسی سیستمیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدزبانشناسی محاسباتیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدعلوم داده هاانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدمحاسبات مردم محورانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمدیریت تجارت اروپا و چینانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدزبانشناسی محاسباتیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدزبانشناسی انگلیسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدادبیات انگلیسیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدزبانشناسی عمومیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدحقوقانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدحقوق اروپا و بین المللیانگلیسی1.5سال1350 یورواپلای در این رشته
69دکترامطالعات آسیا و اروپاانگلیسی3 سال285 یورواپلای در این رشته
70دکترابانکداری و داراییانگلیسی4 سال285 یورواپلای در این رشته
71دکترااقتصادانگلیسی3 سال285 یورواپلای در این رشته
72دکتراجغرافیا – علوم سیستم زمینانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
73دکترامطالعات هندانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
74دکترامدیریت و اقتصادانگلیسی3 سال285 یورواپلای در این رشته
75دکتراعلم اقتصاد عصبیانگلیسی3 سال285 یورواپلای در این رشته
76دکتراعلوم سیاسیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
77دکتراروانشناسیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
78دکتراعلم و سیاستانگلیسی3 سال285 یورواپلای در این رشته
79دکتراجامعه شناسیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
80دکتراعلوم زندگی مولکولیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
81دکترامکانیسم و ساختار بیومولکولیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
82دکترازیست شناسی سرطانانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
83دکتراعلوم شیمیایی و مولکولیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
84دکتراعلوم محاسباتیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
85دکترااپیدمیولوژی و آمار زیستیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
86دکترازیست شناسی تکاملیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
87دکتراریاضیاتانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
88دکترامیکروبیولوژی و ایمونولوژیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
89دکترافیزیکانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
90دکتراعلوم گیاهیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
91دکترازیست شناسی RNAانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
92دکترازیست شناسی سیستمیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
93دکترافیزیک نظری و کیهان شناسیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
94دکتراعلوم بالینیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
95دکتراکشف مواد مخدرانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
96دکتراعلوم اعصابانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
97دکترادامپزشکیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
98دکترامدیریت کسب و کارانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
99دکترامطالعات چینیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
100دکتراادبیات انگلیسیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
101دکتراادبیات انگلیسی و آمریکاییانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
102دکترامطالعات اسلامیانگلیسی3 سال300 یوراپلای در این رشته
103دکترابوم شناسیانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته
104دکتراانفورماتیکانگلیسی3 سال300 یورواپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه زوریخ

  شهریه های دانشگاه زوریخ بین 250 تا 1500 یورو در سال است.

  هزینه زندگی در سوییس بطور متوسط ماهانه 1500 تا 2000 یورو می باشد.

  هزینه اپلیکیشن فی دانشگاه 100 فرانک سوییس می باشد.

  شهریه دانشگاه بر اساس تعداد واحدهای درسی قابل تغییر است.

  دانشجویان تمام وقت با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته کار کنند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه زوریخ

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی در دانشگاه زوریخ به عبارت زیر است:

  مدارک تحصیلی: برای مقطع کارشناسی مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی با ریز نمرات و دانشجویان تحصیل کرده در مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی کارشناسی معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 16 از 20 مورد نیاز است.

  مدرک زبان: دانشجویان متقاضی باید دارای یکی از مدارک زیر باشند:

  • (Test of English as a Foreign Language (TOEFLدانشجو باید دارای حداقل نمره 90 در این امتحان باشد و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 20 باشد. (برای دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر حاقل نمره 85 است.)
  • (International English Language Testing System (IELTSحداقل نمره قابل قبول برای این امتحان 6.5 است و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 6.5 باشد. برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حداقل آیلتس 7 مورد نیاز است.

  • مدارک با بیش از دو سال اعتبار قابل قبول نیستند.

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات پس از دوره متوسطه
  • توصیه نامه محرمانه (هر متقاضی عموماً ملزم به ارسال سه توصیه نامه به دانشگاه است اما این تعداد، بسته به هر رشته تحصیلی می تواند متفاوت باشد.)
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • متقاضیانی که تحصیلات پیشین آنها به هیچ یک از زبانهای انگلیسی یا فرانسه نبوده است بایستی نمره TOEFL و یا IELTS خود را به دانشگاه ارسال نمایند.
  • هر رشته ممکن است نیازمند مدارکی علاوه بر آنچه در بالا گفته شد باشد

  ددلاین اپلای در دانشگاه زوریخ

  ددلاین های دانشگاه به نسبت رشته تحصیلی متفاوت هستند ولی عموما برای ترم سپتامبر تا ماه آپریل همان سال و برای ترم فوریه تا ماه نوامبر سال قبل فرصت اپلای وجود دارد.

  26000

  تعداد دانشجو

  58

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه فرمایید.

  تحصیل در سوییس

  کار در سوییس

  مهاجرت به سوییس

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید