University of Saarlandes

University of Saarlandes

رنگینگ QS: 527

دانشگاه سارلندس آلمان با نام اصلی (University of Saarlandes) دانشگاهی دو زبانه (فرانسو و آلمانی) است که در مرز آلمان و فرانسه واقع شده است. این دانشگاه در سال 1948 میلادی پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد. دانشگاه سارلندس آلمان در رشته‌ های تحصیلی مهمی از جمله فناوری نانو سیستم، علوم زیست محیطی و رشته انفورماتیک فعالیت می کند. 

در این دانشگاه 17300 دانشجو مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 18 درصد از آنها، دانشجویان بین المللی هستند که 6 درصد از متوسط دانشجویان بین المللی در آلمان بیشتر می باشد.

دانشکده های دانشگاه سارلندس آلمان

 • دانشکده کسب و کار
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 • دانشکده علوم طبیعی و تکنولوژی
 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده حقوق

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه سارلندس آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیتاریخ کهنآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات کلاسیکآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات آمریکا و انگلیسیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیانسان شناسی کلاسیکآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیاداره تجارتآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیعلوم هنر و عکسآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیبیوانفورماتیکآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیفیزیک پزشکیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی بیولوژی انسانی و مولکولیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیفیزیک پزشکیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیشیمیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیتکنولوژی رایانه و ارتباطاتآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیزبان برنامه نویسیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیامنیت سایبریآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیعلوم داده و هوش مصنوعیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیآلمانی به عنوان زبان دومآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیمطالعات آلمان و فرانسهآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی حقوق آلمان و فرانسهآلمانی و فرانسوی3 سال420 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیمدرسه اروپایی برای مهندسی موادآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیسیستم های ساختاریآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیانگلیسی: زبان، فرهنگ و ادبیاتآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیادبیات اروپا در رسانه و محتویات جهانیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیاروپاشناسیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیمطالعات اروپا در جغرافیاآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیمطالعات تاریخ مدرن اروپاآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیادبیات مقایسه ایآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیتئوری شناسی اونجلینآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیمطالعات فرهنگ فرانسه و مراودات میان فرهنگیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیمطالعات آلمانآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیتاریخآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیمطالعات فرهنگی تاریخآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیتئوری شناسی کاتولیکیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیانسان شناسی کاتولیکآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیبوم شناسی کلاسیکآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیتاریخ هنرآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیعلم مواد و مهندسی مکانیکآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیعلوم و مهندسی موادآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
40کارشناسیریاضیات و علوم کامپیوترآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
41کارشناسیانفورماتیک رسانهآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیمدیریت موسیقیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیموزیک شناسیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
44کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
45کارشناسیآواشناسیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیروانشاسیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
48کارشناسیمهندسی کوانتومآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
49کارشناسیعلوم بنیادینآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیمطالعات رومنسآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیتاریخ پیشین و ابتداییآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیترجمهآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیعلوم ورزشیآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیمهارت های زبان ایتالیاییآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
55کارشناسیمهندسی سیستمآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیانفورماتیک تجارتآلمانی3 سال420 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدعلوم وو مهندسی مواد پیشرفتهآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدمطالعات ادبیاتآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمطالعات تمدن های قدیمآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدمطالعات امریکایی و انگلیسیانگلیسی2 سال420 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی کاربردیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشداداره تجارتآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدبیوانفورماتیکآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدبیوتکنولوژیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدمطالعات مرزیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدشیمیالمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدعلوم داده و هوش مصنوعیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمطالعات آلمان و فرانسهآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدسیستم های ساختاریآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدامنیت سایبری کارآفرینیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی اروپاآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدادبیات و زبان آلمانآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدتاریخآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمطالعات تاریخی اروپاآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدعلوم سلامت و ورزشآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
78کارنشاسی ارشدورزش حرفه ایآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی تاریخیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدبیولوژی انسان و مولکولیآلمانی و انگلیسی2 سال420 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدارتباطات فرهنگیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدفرهنگ و زبان ایتالیاییآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدعلوم و تکنولوژی زبانآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدشیمی موادآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدعلم مواد و مهندسیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدریاضیات و علوم کامپیوترآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدانفورماتیک رسانهآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدمیکروتکنولوژی و ساختارهای نانوآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدموسیقی شناسیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدموسیقی شناسی بین المللیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدفلسفهآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی و انگلیسی2 سال420 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدروانشناسیآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدمهندسی کوانتومآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدمذهب در اروپاآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدمطالعات رومنسآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدمهندسی سیستمآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدمحاسبات تصویریآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
101کارنشاسی ارشداقتصاد و قانونآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
102کارنشاسی ارشدانفورماتیک تجارتآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدآموزش تجارت و اقتصادآلمانی2 سال420 یورواپلای در این رشته
104دکتراکسب و کارآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
105دکتراپزشکیآلمانی6.5 سال550 یورواپلای در این رشته
106دکتراریاضیاتآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
107دکتراعلوم کامپیوترآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
108دکتراعلوم انسانیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
109دکتراحقوقآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه سارلندس آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 460 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  دانشگاه سارلندس کمک هزینه تحصیلی و یا بورسیه ارائه نمی دهد. اطلاعات مربوط به کمک هزینه تحصیلی و کمک های مالی از سفارت خانه های آلمان و دفاتر کنسولی در خارج از کشور و از خدمات دانشگاه های آلمان (DAAD) در دسترس است.

  کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد. این کمک هزینه بخش اعظمی از هزینه های زندگی در شهر برلین و تنها بخش کوچکی از هزینه های تحصیلی را پوشش میدهد.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه سارلندس آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه سارلندس

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه سارلندس آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  17177

  تعداد دانشجو

  527

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید