Universität Wuppertal

Universität Wuppertal

رنگینگ QS: 979

دانشگاه ووپرتال آلمان با نام اصلی  (Universität Wuppertalدانشگاهی واقع در شهر ووپرتال است. این دانشگاه در سال 1972 تاسیس شد. پردیس اصلی این دانشگاه در حاشیه ی شهر ووپرتال قرار دارد و دو پردیس بزرگ دیگر به نام های Freudenberg و Haspel  در نقاط دیگر شهر ووپرتال واقع شده اند.

دانشگاه ووپرتال کتابخانه ی جامع اش را در سه پردیس اصلی دانشگاه بنا کرده است که در این میان 5 کتابخانه ی جامع در پردیس اصلی دانشگاه قرار دارند. 

این دانشگاه حدود 21100 نفر دانشجو دارد که از این تعداد حدود 2000 نفر دانشجوی بین المللی از سراسر دنیا هستند. دانشگاه ووپرتال دومین دانشگاه کشور آلمان است که از ابر رایانه ها استفاده می کند و از این حیث یکی از دانشگاه های پیشتاز کشور آلمان است.

دانشکده های دانشگاه ووپرتال آلمان

 • دانشکده ی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دانشکده ی تجارت و علوم اقتصادی
 • دانشکده ی ریاضیات و علوم طبیعی
 • دانشکده ی معماری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و امنیت
 • دانشکده ی مهندسی برق، فناوری اطلاعات و فناوری رسانه ای
 • دانشکده ی هنر و طراحی
 • دانشکده ی آموزش و علوم اجتماعی

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه ووپرتال آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمطالعات اقتصاد و فرهنگ کاربردیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیمطالعات انگلیسیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیالهیات اونجلینآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیفرانسویآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیآلمانیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیتاریخآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیالهیات کاتولیکآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیانسان شناسی لاتینآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی فلسفهآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیاسپانیاییآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیعلوم آموزشیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیعلوم سیاسیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیروانشاسیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیعلوم اجتماعیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیجامعه شناسیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم ورزشیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی اقتصاد سلامتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیعلوم کاربردیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیشیمیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیزیست شناسیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیالمان های ریاضیاتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیبنیان های علوم و تکنولوژیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیریاضیات تجارتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیمعماریآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیمهندسی عمرانآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیساخت و سازآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیمهندسی حمل و نقلآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیتکنولوژی رسانهآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی مهندسی برقآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدرسانه و اطلاعاتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیمهندسی صنایعآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیمهنسدی مکانیکآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیمهندسی امنیتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیرسانه پویاآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
40گارشناسیطراحی صنعتیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی هنرآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
42کارشناسیطراحی رسانهآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدادبیات مقایسه ای و عمومیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدمطالعات انگلیسی / آمریکاییآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدادبیات انگلیسیآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدآلمانیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدبازبینی و نگهداری مدارک علومآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدانگلیسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدفلسفه اروپاییآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدآموزش مذهب پروتستانآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدفرانسویآلمانی و فرانسوی2 سال600 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی و انسان شناسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدادبیات آلمانآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدزبان المانیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدتاریخآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدآموزش مذهب کاتولیکآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدلاتینآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدانسان شناسی کلاسیکآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدموسیقی شناسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدفلسفهآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدفلسفه کاربردیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشداسپانیاییآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدزبان آموزی مبتدیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدتاریخ علوم و تکنولوژیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدتئوری آموزش و انالیز اجتماعیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدجغرافیاآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدکودکی، جوانی و خدمات اجتماعیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدعلوم سیاسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدجامعه شناسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدورزشآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدعلوم ورزشیآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشداقتصاد و سیاستآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدروان شناسی کار و سازمانآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشداقتصاد کاربردیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدکارآفرینی و نواوریآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشداقتصاد و حسابداریآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدمدیریت و بازاریابیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدمدیریت عملیاتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمدیریت پایدارآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشداقتصادآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدزیست شناسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدمهندسی شیمیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدشبیه سازی کامپیوتری در علومآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدشیمی تغذیهآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدریاضیاتالمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدریاضیات مقدماتیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدریاضیات صنعتیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدریاضیات تجارتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدمعماریآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدمدیریت شرکت ساخت و سازآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدمهندسی ساخت و سازآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدمدیریت مشاوران املاکآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدمهندسی حمل و نقلآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدمهندسی تامین مواد اولیهآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدمهندسی برقآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدفناوری اطلاعاتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدمهندسی صنایع خودروآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدمهندسی صنایع انرژیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدمههندسی صنایع فناوری اطلاعاتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدمهندسی کنترل کیفیتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدمهندسی امنیتآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدتکنولوژی رنگآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدهنرآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدطراحی مورد علاقه عامآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدتوسعه استراتژیک محصول و نوآوریآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
110دکتراعلوم انسانی آلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
111دکترامطالعات فرهنگیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
112دکتراتجارت و علوم اقتصادیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
113دکتراریاضیاتآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
114دکتراعلوم طبیعیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
115دکترامعماریآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
116دکترامهندسی عمرانآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
117دکترامهندسی مکانیکآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
118دکتراامنیتآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
119دکترامهندسی برقآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
120دکرافناوری اطلاعاتآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
121دکترافناوری رسانه ایآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
122دکتراهنرآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
123دکتراطراحیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
124دکتراآموزشآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
125دکتراعلوم اجتماعیالمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه ووپرتال آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 300 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  به طور کلی بورسیه ها و کمک هزینه های دانشگاه ووپرتال زیر نظر سازمان های مربوطه مثل DAAD هستند. دانشجویان دانشگاه ووپرتال امکان استفاده از بورسیه های تحقیقاتی، فارغ التحصیلی و بسیاری دیگر از کمک هزینه های تحصیلی استفاده کنند. همچنین کمک هزینه هایی برای تامین هزینه های زندگی در شهر ووپرتال وجود دارند.

  بورسیه های تحقیقاتی دوره ی دکتری دانشگاه ووپرتال آلمان

  دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه ووپرتال در رشته های علوم انسانی، علوم کامپیوتر و بسیاری رشته های دیگر می توانند از کمک هزینه ی دوره ی دکتری با مبلغی در حدود 16000 یورو استفاده کنند. این کمک هزینه تنها یک بار در طول تحصیل قابل استفاده است.

  بورسیه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  بورسیه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ووپرتال تحت پوشش سازمان The Rhodes هستند. این سازمان بورسیه های تحصیلی، پایان نامه و همچنین بورسیه های تحقیقاتی را برای دانشجویان در حال تحصیل در این مقاطع فراهم کرده است. بورسیه ی The Rhodes احتمالا قدیمی ترین بورسیه در سراسر دنیا است.

  کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد. این کمک هزینه بخش اعظمی از هزینه های زندگی در شهر برلین و تنها بخش کوچکی از هزینه های تحصیلی را پوشش میدهد.

  کمک هزینه ی KAAD

  کمک هزینه ی KAAD بیشتر هزینه های زندگی در شهر برلین را پوشش داده و تنها بخش کوچکی از شهریه و هزینه های تحصیلی را شامل می شود. مبلغ این بورسیه مبلغی حدود 15500 یورو در ماه است. همچنین شرایط خاصی مانند شرط معدل و… برای اخذ کمک هزینه ی KAAD مورد نیاز است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه ووپرتال آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه ووپرتال آلمان

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه ووپرتال آلمان در مقطع کارشناسی آیلتس 6 و در مقطع کارشناسی ارشد آیلتس 6.5 می باشد. دقت نمایید برای مقطع دکترا به آیلتس 7 نیاز می باشد. متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه ووپرتال آلمان همچنین باید آزمون زبان آلمانی (Basic User(A2 را زیر نظر CEFR پاس کنند. کسانی که واجد شرایط گذراندن این آزمون نیستند باید در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند. (این کلاس ها شهریه های را شامل نمی شوند.)

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه ووپرتال آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  21949

  تعداد دانشجو

  979

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید