Universität Rostock

Universität Rostock

رنگینگ QS: 745

دانشگاه روستوک آلمان با نام اصلی (Universität Rostockدر شهر روستوک که بزرگ ‌ترین شهر ایالت مکلنبورگ-فورپومرن است قرار دارد و قدیمی ترین دانشگاه در حوزه دریای بالتیک و غنی ترین دانشگاه از نظر سنت می باشد که در سال ۱۴۱۹ میلادی ساخته شد و قدمت ۶۰۰ ساله آن نشان دهنده ی سابقه آن در حوزه علم و دانش  می باشد.دانشمندان دانشگاه روستوک آلمان در محیطی خاص که توسط DFG از سال ۲۰۱۵ حمایت می شود، به امر پژوهش مشغول هستند. 

دانشگاه روستوک آلمان یک دانشگاه دولتی می باشد که در حال حاضر دارای ۹ دانشکده با ۲۹۳۳ استاد و حدود ۱۵۳۰۰ دانشجو است که تقریبا ۱۳۰۰ نفر از آنها دانشجویان بین المللی هستند.

دانشکده های دانشگاه روستوک آلمان

 • دانشکده علوم محیطی و Agricultural
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده مهندسی مکانیک و تکنولوژی معدنی
 • دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی برق
 • دانشکده ریاضیات و علوم طبیعی
 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه روستوک آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیعلوم کشاورزیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیتاریخ کهنآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات انگلیسی و آمریکاآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیتکنولوژی کار و اقتصادآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیزیست شناسیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیتکنولوژی پزشکیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیشیمیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیآلمانی برای آموزشآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی مهندسی برقآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیعلوم آموزشیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیفرانسوی، زبان و ادبیات و فرهنگآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیمطالعات آلمانیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیتاریخآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیحکومت و اقتصاد خوبآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیفناوری اطلاعاتآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیانسان شناسی کلاسیکآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی ازتباطات و مطالعات رسانهآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیلاتینآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیمهندسی مکانیکآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیمکاترونیکآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیبیوتکنولوژیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیتکنولوژی و اطلاعات پزشکیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیتکنولوژی فلزاتآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیفلسفهآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیعلوم سیاسیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم اجتماعیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیزبان و ادبیات اسپانیاآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم ورزشیآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیالهیاتآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیانفورماتیک تجارتآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی آموزش تجارتآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال340 یورواپلای در این رشته
36دکترادندان پزشکیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدمطالعات کلاسیکآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدفرهنگ در نزدیک آبآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدتکنولوژی پزشکیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدمطالعات آمریکا و انگلیسیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشددموگرافیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدمدیریت سرویسآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدمهندسی برقآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدعلوم آموزشیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدعلوم سیستم های کاربردیآلمانی و انگلیسی2 سال1000 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدمطالعات آلمانآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدتاریخآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدحکومت و اقتصاد کاراآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدفناروی اطلاعاتآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2 سال340 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی پزشکیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدمیکروبیولوژی و زیست شناسی مولکولیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدفلسفه جوامعآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدعلوم سیاسیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدجامعه شناسیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدتکنولوژی دریایی و کشتیآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدتاریخ کهنآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشداقتصادآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدانفورماتیک تجارتیآلمانی و انگلیسی2 سال340 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدمهندسی صنایعآلمانی و انگلیسی2 سال340 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدآموزش تجارتآلمانی2 سال340 یورواپلای در این رشته
65دکتراعلوم محیططی و کشاورزیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
66دکتراحقوقآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
67دکترامهندسی مکانیکآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
68دکتراعلوم کامپیوترآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
69دکترامهندسی برقآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
70دکتراریاضیاتآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
71دکترافیزیک و اخترشناسیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
72دکتراشیمیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
73دکتراعلوم انسانیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
74دکتراالهیاتآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
75دکتراپزشکیآلمانی6.5 سال1000 یورواپلای در این رشته
76دکترااقتصادآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته
77دکتراعلوم اجتماعیآلمانی5 سال1000 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه روستوک آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 500 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  امکانات بورسیه و کمک هزینه برای دانشجویان بین المللی بسیار محدود است. اما سرویس تبادل تحصیلی آلمان DAAD، بورسیه های مختلفی را برای دانشجویان خارجی ارائه می دهد.

  سایر بورسیه های دانشگاه روستوک تحت پوشش سازمان های بین المللی مربوطه هستند، مانند DAAD.

  کمک هزینه‌ی DAAD)  Deutscher Akademischer Austauschdienst)

  برای تامین هزینه ها در کشور آلمان کمک هزینه های متعددی وجود دارد که مهمترین آنها DAAD است. استفاده ازDAAD  یکی از بهترین و ساده ترین راه ها برای اخذ بورسیه است. DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. این سازمان بیش از 80 کمک هزینه برای تحصیل در حوزه ی اقتصاد دارد. این کمک هزینه بخش اعظمی از هزینه های زندگی در شهر برلین و تنها بخش کوچکی از هزینه های تحصیلی را پوشش میدهد.

  کمک هزینه ی KAAD

  کمک هزینه ی KAAD بیشتر هزینه های زندگی در شهر برلین را پوشش داده و تنها بخش کوچکی از شهریه و هزینه های تحصیلی را شامل می شود. مبلغ این بورسیه مبلغی حدود 15500 یورو در ماه است. همچنین شرایط خاصی مانند شرط معدل و… برای اخذ کمک هزینه ی KAAD مورد نیاز است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه روستوک آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه روستوک آلمان

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه روستوک آلمان در مقطع کارشناسی آیلتس 6 و در مقطع کارشناسی ارشد آیلتس 6.5 می باشد. دقت نمایید برای مقطع دکترا به آیلتس 7 نیاز می باشد. متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه روستوک آلمان همچنین باید آزمون زبان آلمانی (Basic User(A2 را زیر نظر CEFR پاس کنند. کسانی که واجد شرایط گذراندن این آزمون نیستند باید در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند. (این کلاس ها شهریه های را شامل نمی شوند.)

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه روستوک آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  13705

  تعداد دانشجو

  745

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید