Universität Paderborn

Universität Paderborn

رنگینگ QS: 993

دانشگاه پادربورن آلمان با نام اصلی (Universität Paderborn) در شهر پادربورن در سال 1972تأسیس شده است. پایه قوی این دانشگاه در علم کامپیوتر و کاربردهای آن، و هم چنین اهمیت IT منجر به رشد و ترقی گردیده است. وجود بیش از هفتاد نوع گروه ورزش، گروه کنسرت و گروه نمایش از فعالیت های مهم دانشگاه به شمار می روند. دوره های تربیت معلمی که در خود دانشگاه برگزار می شوند، نیز همواره یکی از مهم ترین علل رشد دانشگاه پادربورن بوده است.

این دانشگاه نیازمند طیفی از علوم رایانه و انسان شناسی و ترکیب آن دو با یکدیگر می باشد تا بتواند از آن به عنوان مکمل یکدیگر استفاده نماید. ماموریت این دانشگاه شامل حضور همه جانبه فرهنگی و بین المللی میباشد. چراکه جامعه اطلاعات به طور قطع جهانی است و نباید صرفا به مسائل علمی محدود باشد. دسته نوازندگان این دانشگاه، گروه نمایش و بیش از 70 نوع ورزش از جمله فعالیت های مهم دانشگاه می باشد که زندگی آکادمیک را در پادربورن توصیف می نماید.

 دانشگاه پادربورن حدود 63 رشته تحصیلی از هنر و مطالعات فرهنگ و زبان تا علوم طبیعی و مهندسی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پوشش می دهد. این دانشگاه، هم اکنون حدود 20300 دانشجو و 247 استاد دارد.

5 دانشکده این دانشگاه گستره عظیمی از دوره های مختلف در رشته هنر و انسان شناسی، کسب و کار، علوم طبیعی و مهندسی را تحت پوشش قرار داده است. این دانشگاه 63 نوع برنامه تحصیلی در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس ارائه می دهد.

دانشکده های دانشگاه پادربورن آلمان

 • دانشکده هنر و علوم انسانی
 • دانشکده اقتصاد و مدیریت تجاری
 • دانشکده علوم
 • دانشکده مهندسی مکانیک
 • دانشکده علوم کامپیوتر، مهندسی برق و ریاضیات

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه پادربورن آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیعلوم ورزش کاربردیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیشیمیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیمهندسی شیمیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیمهندسی کامپیوترآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیآلمانیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیمهندسی برقآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیانگلیسیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیتغذیهآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی علوم آموزشیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیمذهب پروتستانآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیتمرکز ویژه روی زبان برای آموزشآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیفرانسویآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیزبان آلمانیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیتاریخآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیITآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیعلوم کامپیوترآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیمطالعات بین المللی تجارتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی مذهب کاتولیکآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیزبان شناسی مقایسه ایآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیهنرآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیتکنولوژی تغذیهآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیزبان شناسی بدویآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
23کارشناسیزبان شناسی عمومیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیمدیریتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیمهندسی مکانیکآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیمطالعات رسانهآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیموسیقیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیموسیقی شناسیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیفیزیکآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیموسیقی عامیانه آلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیفلسفه تجربیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات رومنسآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
34کارشناسی اسپانیاییآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدورزشآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیاقتصاد و ورزشآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیریاضیات کاربردیآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
38کارشناسیمهندسی صنایعآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال600 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدعلوم اعصاب کاربردیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی ارشداداره کسب و کارآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدمهندسی شیمیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی ارشدآلمانیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدادبیات و زبان آلمانیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدمهندسی سیستم های الکتریکیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدمهندسی برقآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدانگلیسیآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدتغذیه در منزلآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدعلوم تغذیهآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدعلوم آموزش و پرورشآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدمذهب پروتستانآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدتوسعه جوامعآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدفرانسویآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدمطالعات ادبیات المانآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدتاریخآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدمطالعات جنسیت هاآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدفناوری اطلاعاتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدمطالعات بین المللی اقتصادآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدمذهی کاتولیکآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدادبیات مقایسه ایآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدمیراث فرهنگیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدهنرآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدتکنولوژی تغذیهآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدریاضیات پایهآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدزبان شناسی و آوا شناسیآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمدیریتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدعلوم موادآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمطالعات رسانهآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدموسیقیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدموسیقی شناسیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی و انگلیسی2 سال600 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدموسیقی و رسانه عامیانهآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدفلسفه تجربیآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدمطالعات رومنسآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشداسپانیاییآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدورزشآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدآمار و مالیاتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدطراحی پارچهآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدانفورماتیک تجارتالمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدمهندسی صنایعآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدمطالعات تجارتآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشداقتصادآلمانی2 سال600 یورواپلای در این رشته
88دکتراهنر و علوم انسانیآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
89دکترااققصادآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
90دکترامدیریتآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
91دکتراعلوم مهندسیآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
92دکترافیزیکآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
93دکتراشیمیآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
94دکتراریاضیاتآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
95دکترامهندسی مکانیکآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته
96دکتراعلوم کامپیوترآلمانی5 سال600 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه پادربورن آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 300 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی) ین دانشگاه شهریه دریافت نمی کند با این حال دانشجویان برای هزینه های زندگی، مجبور به پرداخت هزینه می باشند.

  بورسیه های دانشگاه پادربورن آلمان شامل :

  • پایگاه بورس تحصیلی DAAD بورسیه ها و کمک هزینه های مختلفی را برای دانشجویان سرتاسر کشور آلمان در نظر گرفته است.
  • دانشجویان مقطع دکترا و دانشجویان جوان در مقطع پست-دکترا توسط کمک هزینه مالی معادل ۱۴۶۸ یورو حمایت می شوند. این امر به منظور تشویق دانشجویان ممتاز سایر کشورها برای ادامه تحصیل در دانشگاه پادربورن آلمان می باشد.
  • Leo Baeck  : این بورسیه به دانشجویان مقطع دکترا که موشوع مطالعات آن ها در پایان نامه در مورد فرهنگ و تاریخ اروپای مرکزی است، اهدا می شود. شرایط برای اهدای این بورسیه دارا بودن نمرات خوب در طول تحصیل و تمرکز پایان نامه بر موضوع فرهنگ و تاریخ اروپای مرکزی است. علاوه بر این، آخرین مدرک تحصیلی دانشجوی مورد تقاضا نباید قبل از فوریه ۲۰۱۴ باشد. مبلغ کمک هزینه معادل ۱۳۵۰ یورو در هر ماه است.
  • جایزه dSPACE :این جایزه (کمک هزینه) به بهترین پایان نامه در هر دانشکده به طور سالانه اعطا می شود.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پادربورن آلمان

  شرایط زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش

  اکثر برنامه ها و دوره های تحصیلی دانشگاه به زبان آلمانی ارائه می شوند. بدون داشتن مهارت زبان آلمانی، نمی توان در آلمان تحصیل نمود. بنابراین برای ثبت نام در کلیه برنامه ها به خصوص کارشناسی ارشد، الزامی است، دانشجو ثابت نماید که دانش کافی از زبان آلمانی را، حداقل در سطح C1 دارد. گواهینامه های زبانی که در لیست زیر نام برده شده است، نیز در این دانشگاه پذیرفته می شود.

  • TestDaF، برای پذیرش در یک برنامه، در مجموع 16 امتیاز لازم است و شما باید در هر چهار بخش امتحان حداقل 3 امتیاز کسب کنید.
  • گواهینامه C1 و C2 از مؤسسه گوته
  • آزمون ارزیابی در چارچوب مطالعات مقدماتی
  • گواهینامه ی telc Deutsch C1 Hochschule
  • دیپلم زبان آلمانی
  • DSH – آزمون زبان آلمانی برای ورود به دانشگاه

  و اگر واجد شرایط قبولی در آزمون ها نیستند میتوانند در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند.

  نمره زبان انگلیسی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پادربورن آلمان در مقطع کارشناسی آیلتس 6 و در مقطع کارشناسی ارشد آیلتس 6.5 می باشد. دقت نمایید برای مقطع دکترا به آیلتس 7 نیاز می باشد. متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه پادربورن آلمان همچنین باید آزمون زبان آلمانی (Basic User(A2 را زیر نظر CEFR پاس کنند. کسانی که واجد شرایط گذراندن این آزمون نیستند باید در کلاس های آموزش آلمانی شرکت کنند. (این کلاس ها شهریه های را شامل نمی شوند.)

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  ددلاین اپلای در دانشگاه پادربورن آلمان

  • 15 جولای برای ترم زمستان
  • 15 ژانویه برای ترم تابستان

  20205

  تعداد دانشجو

  993

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید