Simon Fraser University

Simon Fraser University

رنگینگ QS: 314

دانشگاه سایمون فریزر با نام اصلی (SFU) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی در بریتیش کلمبیای کانادا است و دارای سه دانشکده : برنابی (پردیس اصلی) ، ساری و ونکوور است. پردیس اصلی 170 هکتاری Burnaby در کوه برنابی ، واقع در 20 کیلومتری (12 مایل) از مرکز شهر ونکوور ، در سال 1965 تاسیس شد و بیش از 30،000 دانشجو و تقریباً 950 عضو هیئت علمی دارد. برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در SFU در یک برنامه سه ساله و دو ساله انجام می شود و این تنها دانشگاه کانادایی است که در انجمن ملی ورزشکاران دانشگاهی (NCAA) رقابت می کند. در سال 2015 ، SFU به دومین دانشگاه کانادایی تبدیل شد که از کمیسیون شمال غربی دانشکده ها و دانشگاه ها اعتبار دریافت کرد. اساتید SFU و فارغ التحصیلان موفق به کسب 43 بورسیه در انجمن سلطنتی کانادا ، سه بورس تحصیلی رودز و یک جایزه پولیتزر شده اند.

گالری تصاویر دانشگاه سایمون فریزر کانادا

رشته‌های دانشگاه سایمون فریزر کانادا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیانسان شناسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
2کارشناسیریاضیات کاربردیانگلیسی4سال33،040 دلار کانادااپلای در این رشته
3کارشناسیباستان شناسیانگلیسی4سال33،040 دلار کانادااپلای در این رشته
4کارشناسیهنرهای مدرنانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
5کارشناسیعلوم مهندسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
6کارشناسیعلوم آماریانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
7کارشناسیعلوم زمین شناسیامگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
8کارشناسیعصب شناسی رفتاریانگلیسی4سال33،040 دلار کانادااپلای در این رشته
9کارشناسیآموزش و پرورشانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
10کارشناسیحرکات موزونانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
11کارشناسیجرم شناسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
12کارشناسیعلوم کامپیوتر و زبان شناسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
13کارشناسیفیزیک کاربردیانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
14کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
15کارشناسیسیستم های محیطی جهانیانگلیسی4سال37،840 دلار کانادااپلای در این رشته
16کارشناسیریاضی کاربردیانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم محیطیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
18کارشناسیمهندسی پزشکیانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
19کارشناسیآموزش عمومی تحصیلانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
20کارشناسیتربیت بدنیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
21کارشناسیبیوانفورماتیکانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
22کارشناسیفیلم انگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
23کارشناسیهنرهای تاثیرپذیر و تکنولوژیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
24کارشناسیریاضیاتانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
25کارشناسیعلوم سلامتانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
26کارشناسیفیزیک بیولوژیکیانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
27کارشناسی انگلیسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
28کارشناسی مهندسی سیستم‌های مکاترونیکیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم محاسبات و ریاضیاتانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
30کارشناسیمدیریت منابع و محیطانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
31کارشناسیعلوم حرکات بدنانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
32کارشناسیعلوم اطلاعات جغرافیاییانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
33کارشناسی موسیقیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
34کارشناسیمهندسی سیستمانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
35کارشناسیاقتصادانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
36کارشناسیشیمی فیزیکانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
37کارشناسیتاریخانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
38کارشناسیسیستم‌های اطلاعاتیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
39کارشناسیتئاترانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
40کارشناسیسیستم‌های یکانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
41کارشناسیشیمیانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
42کارشناسیانسانیتانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
43کارشناسیهنرهای دیداریانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
44کارشناسیزبان شناسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
45کارشناسیسیستم‌های نرم افزاریانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
46کارشناسیفلسفهانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
47کارشناسیریاضیاتانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
48کارشناسیادبیات جهانانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
49کارشناسیعلوم هسته‌ایانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
50کارشناسیآمارانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
51کارشناسیارتباطاتانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
52کارشناسیعلوم شناختیانگلیسی4سال31،040 دلار کانادااپلای در این رشته
53کارشناسیجنسیت و زنانگیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
54کارشناسیمطالعات بین المللیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
55کارشناسیعلوم سیاسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
56کارشناسی روان شناسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
57کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی4سال37،640 دلار کانادااپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2سال15،840 دلار کانادااپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیکانگلیسی2سال16،776 دلار کانادااپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدعلوم کاربردیانگلیسی2سال3،816 دلار کانادااپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدعلوم زمینانگلیسی2سال3،816 دلار کانادااپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدعلوم پیری شناسیانگلیسی2سال3،816 دلار کانادااپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدبازیابی بومیانگلیسی2سال11،714 دلار کانادااپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدداده بزرگانگلیسی2سال20،271 دلار کانادااپلای در این رشته
65دکتراعلوم مهندسیانگلیسی5سال20،271 دلار کانادااپلای در این رشته
66دکترازبان انگلیسیانگلیسی 5سال23،600 دلار کانادااپلای در این رشته
67دکتراجامعه شناسیانگلیسی5سال25،500 دلار کانادااپلای در این رشته
68دکتراارتباطاتانگلیسی5سال27،650 دلار کانادااپلای در این رشته
69دکترابازرگانیانگلیسی5سال28،650 دلار کانادااپلای در این رشته
70دکتراعلوم آماریانگلیسی5سال29،500 دلار کانادااپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدحقوق کاریردیانگلیسی2سال7،500 دلار کانادااپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدمطالعات لیبرالانگلیسی2سال5،400 دلار کانادااپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدسیاست جمعیانگلیسی2سال7،800 دلار کانادااپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدتروریسم، ریسک و مطالعات امنیتیانگلیسی2سال32،760 دلار کانادااپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی EMBAانگلیسی2سال22،260 دلار کانادااپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدحسابداری و بررسی‌های شناختیانگلیسی2سال20،400 دلار کانادااپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدرسانه دیجیتالانگلیسی2سال33،000 دلار کانادااپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدانتشار مطبوعاتانگلیسی2سال10،950 دلار کانادااپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدهنرهای مدرنانگلیسی2سال3،816 دلار کانادااپلای در این رشته
80دکترامکاترونیکانگلیسی 5سال16،776 دلار کانادااپلای در این رشته
81دکتراعلوم کاربردیانگلیسی5سال3،816 دلار کانادااپلای در این رشته
82دکترارسانه دیجیتالانگلیسی5سال33،000 دلار کانادااپلای در این رشته
83دکترامهندسی مکانیکانگلیسی5سالمتغیر با دریافت فانداپلای در این رشته
84دکترامهندسی شیمیانگلیسی5سالمتغیر با دریافت فانداپلای در این رشته
85دکترامهندسی برق و الکترونیکانگلیسی5سالمتغیر با دریافت فانداپلای در این رشته
86دکتراعلوم پایه (فیزیک،شیمی،ریاضیات)انگلیسی5سالمتغیر با دریافت فانداپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه سایمون فریزر کانادا

  شهریه‌های دانشگاه سایمون فریزر بین 20 تا 30 هزار دلار است. به طور کلی هزینه‌های شما به عنوان دانشجو بستگی به:

  • انتخاب واحد و تعداد کلاسها
  • کتابهای درسی و لوازم
  • تسهیلات زندگی و وعده های غذایی
  • حمل و نقل
  • هزینه های سبک زندگی و تفریحات
  • شهروندی کانادا دارد.

  شهریه دانشگاه بر اساس تعداد واحدهای درسی قابل تغییر است.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه سایمون فریزر کانادا

  دانشگاه سایمون فریزر هر سال و در زمینه های مختلف چندین کمک هزینه به دانشجویان مقیم و بین الملل اختصاص میدهد که از جمله آنها:

  برای بورسیه‌های تحصیلی به دلیل رقابت بالا ممکن است دریافت آن تا اواسط پاییز طول بکشد، فلذا بررسی‌های لازم توسط مشاوران می‌تواند به شما کمک کند تا انتخاب مناسبی داشته باشید. شرایط دریافت بورسیه به صورت زیر می‌باشد.

  • حداقل 9 واحد پاس شود
  • میانیگن خوب در تحصیل

  شرایط دریافت کمک هزینه

  منابع کمک‌های مالی‌ای برای دانشجویان وجود دارد که ممکن است هر ترم به دانشجویان تعلق بگیرد یا به ترم‌های بعد محول شود. اما باید نیاز مالی خود را ثابت کنید و همچنین معدل خوبی داشته باشید.

  دانشجویان تمام وقت با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته و برای هر ساعت کار 10.50$ و 12.50$ دریافت نمایند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه سایمون فریزر کانادا

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در مقاطع مختلف در دانشگاه سایمون فریزر به عبارت زیر است:

  مدارک تحصیلی: برای دانشجویان تحصیل کرده در مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی کارشناسی معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 14 از 20 مورد نیاز است.

  مدرک زبان: دانشجویان متقاضی باید دارای یکی از مدارک زیر باشند:

  • (Test of English as a Foreign Language (TOEFLدانشجو باید دارای حداقل نمره 90 در این امتحان باشد و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 20 باشد. (برای دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر حاقل نمره 85 است.)
  • (International English Language Testing System (IELTSحداقل نمره قابل قبول برای این امتحان 6.5 است و نمره هیچ بخشی نباید کمتر از 6.5 باشد.

  • نتیجه امتحان باید بطور مستقیم از مرکز آزمون به Admissions application center در دانشگاه سایمون فریزر ارسال شود.
  • مدارک با بیش از دو سال اعتبار قابل قبول نیستند.

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات پس از دوره متوسطه
  • توصیه نامه محرمانه (هر متقاضی عموماً ملزم به ارسال سه توصیه نامه به دانشگاه است اما این تعداد، بسته به هر رشته تحصیلی می تواند متفاوت باشد.)
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • متقاضیانی که تحصیلات پیشین آنها به هیچ یک از زبانهای انگلیسی یا فرانسه نبوده است بایستی نمره TOEFL و یا IELTS خود را به دانشگاه ارسال نمایند.
  • گواهی شهروندی کانادا (در صورتی که متقاضی واجد این شرط باشد.)
  • هر رشته ممکن است نیازمند مدارکی علاوه بر آنچه در بالا گفته شد باشد

  ددلاین اپلای در دانشگاه سایمون فریزر کانادا

  ددلاین های دانشگاه سایمون فریزر به نسبت رشته تحصیلی متفاوت هستند ولی عموما برای دریافت بورسیه و کمک هزینه ها به صورت زیر است:

  • ۳۱ ژانویه برای پذیرش بورسیه دانشکده BC برای ترم تابستان
  • ۲۸ فوریه برای پذیرش بورسیه دبیرستان برای ترم پاییز
  • ۳۰ آوریل برای پذیرش بورسیه دانشکده BC برای ترم پاییز
  • ۱۵ سپتامبر برای پذیرش بورسیه دانشکده BC برای ترم بهار

  34990

  تعداد دانشجو

  314

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز درباره انواع روش های تحصیل در کانادا مطالعه فرمایید.

  تحصیل در کانادا

  کالج های کانادا

  هزینه تحصیل در کانادا

  کار در کانادا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید



  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید