Ruprecht Karls University Heidelberg

Ruprecht Karls University Heidelberg

رنگینگ QS: 64

دانشگاه هایدلبرگ با نام اصلی (Ruprecht Karls Universitat Heidelberg) یکی از قدیمی ترین دانشگاه های آلمان می باشد که یک موسسه آموزش دولتی در قلب شهر هایدلبرگ آلمان است. دانشگاه هایدلبرگ جزو اولین دانشگاه هایی است که در دوران مقدس امپراطوری روم کار خود را آغاز کرد. این دانشگاه در سطح دنیا نیز با قدمت بالا به شمار می رود چرا که در سال 1386 میلادی تاسیس شده است.

این دانشگاه چهار پردیس اصلی دارد که دو پردیس علوم انسانی و هنر در قسمت قدیمی شهر و پردیس های علوم طبیعی و پزشکی در نوینهایمر واقع شده اند.

پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه هایدلبرگ:

 • پردیس علوم طبیعی
 • ریاضیات و علوم کامپیوتر
 • پردیس هنرهای آزاد و الهیات
 • پردیس حقوق، علوم
 • اقتصادی و علوم اجتماعی
 • پردیس پزشکی

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه هایدلبرگ آلمان

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیمطالعات آمریکاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
2کارشناسیتاریخ باستانآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
3کارشناسیهواشناسیآلمانی 3 سال550 یورواپلای در این رشته
4کارشناسیعلوم کامپیوتر کاربردیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
5کارشناسیتاریخ آشوریآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
6کارشناسیبیوشیمیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
7کارشناسیبیولوژیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
8کارشناسیعلوم پزشکیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
9کارشناسی انسان شناسی دروه بیزانس و تاریخ هنرآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
10کارشناسیشیمیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
11کارشناسیمطالعات چینآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
12کارشناسیمسیحیت و فرهنگ آنآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
13کارشناسیانسان شناسی کلاسیکآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
14کارشناسیمطالعات مقایسه ای آلمانآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
15کارشناسیزبان شناسی کامپیوتریآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
16کارشناسیعلوم زمین شناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
17کارشناسیمطالعات شرق آسیاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
18کارشناسی مطالعات اروپای شرقی و اروپای مرکزیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
19کارشناسیاقتصادآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
20کارشناسیمطالعات آموزش و پرورشآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
21کارشناسیشناخت مصرآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
22کارشناسیمطالعات انگلیسیآلمانی و انگلیسی3 سال550 یورواپلای در این رشته
23کارشناسینژادشناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
24کارشناسیتاریخ هنر اروپاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
25کارشناسیجغرافیاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
26کارشناسیمطالعات آلمانآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
27کارشناسیروش شناسی تاریخیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
28کارشناسیتاریخآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
29کارشناسیهندشناسی در بخش آسیاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
30کارشناسیهندشناسی در بخش آسیای مدرنآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
31کارشناسیهندشناسی در بخش فرهنگ و هنر شرق آسیاآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
32کارشناسیمراقبت های پیشرفته پزشکیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
33کارشناسیمطالعات اسلامیآلمانی3 سال650 یورواپلای در این رشته
34کارشناسیمطالعات یهودآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
35کارشناسیریاضیاتآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
36کارشناسیانفورماتیک پزشکیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
37کارشناسیبیوتکنولوژی مولکولیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
38کارشناسی موسیقیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
39کارشناسیانسان شناسی آسیای شرقیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
40کارشناسی فلسفهآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
41کارشناسی فیزیکآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
42کارشناسی مطالعات سیاسیآلمانی سال550 یورواپلای در این رشته
43کارشناسیتاریخ ماقبل و مابعدآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
44کارشناسی تئوری شناسی پروتستانآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
45کارشناسی رواشناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
46کارشناسیحقوق عمومیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
47کارشناسیمطالعات مذهبیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
48کارشناسی مطالعات عاشقانه فرانسوی3 سال550 یورواپلای در این رشته
49کارشناسی مطالعات عاشقانهایتالیایی3 سال550 یورواپلای در این رشته
50کارشناسیمطالعات عشقانهآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
51کارشناسیمطالعات اسلوواکیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
52کارشناسیجامعه شناسیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
53کارشناسیمطالعات اسیای جنوبیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
54کارشناسیمطالعات ورزشیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
55کارشناسی علوم ورزشی با تمرکز بر نگهداری و بازیابیآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
56کارشناسیترجمهآلمانی3 سال550 یورواپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدتاریخ باستانآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدانسان شناسی و نژاد شناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدمطالعات آمریکاییآلمانی و انگلیسی2 سال650 یورواپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر کاربردیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدتاریخ هنر و موزه شناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدآشورشناسیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدبیوشیمیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدانسان شناسی دوره بیزانسآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدشیمیآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمطالعات چینآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدمسیحیت و فرهنگآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدادبیات کلاسیک و مدرنآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدانسان شناسی کلاسیکآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدمطالعات کلاسیک یونانآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدمطالعات کلاسیک لاتینآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدمطالعات آلمانی مقایسه ایآلمانی2 سال650 یورواپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدزبان شناسی مقایسه ایآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدزبان شناسی کامپیوتریآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوترآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدآماده سازی ارائه و ترجمهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدتاریخ و فرهنگ آسیای جنوبیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدتوسعه، محیط و جوامع در آسیای جنوبیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدعلوم زمینآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدتاریخ هنر آسیای شرقیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
82کارشناسی ارشداقتصادآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدتئوری و محتوای نقدآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدمطالعات آموزش و پرورش با تمرکز روی توسعه سازمان هاآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدشناخت مصرآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدمطلعات زبان انگلیسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدتاریخ هنر اروپاآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدزمین شناسی و انسان هاآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدجغرافیاآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدآلمانی به عنوان زبان دومآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدمطالعات تاریخ آلمان-فرانسهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدمطالعات آلمانآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدتاریخ جهانیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدسلامت و جامعه در آسیای جنوبیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدتحقی و توسعه در زمینه سلامت و مراقبتآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدتاریخآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدمطالعات عبری-آمریکاییآلمانی و انگلیسی2 سال550 یورواپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدحقوق بین المللآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدپزشکی مدرنآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدایتالیا در نگاه به تاریخ، فرهنگ و هنرآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدمطالعات ژاپنآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدمطالعات یهودآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدریاضیاتآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدمساله زندگیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدمطالعات قرون وسطیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدتاریخ و ادبیات آسیای جنوبیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدعلوم پزشکی مولکولیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی مولکولیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدموسیقی شناسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدمطالعات آسیای نزدیک و خاورمیانهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدانسان شناسی شرق نزدیکآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدفلسفهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدفیزیکآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
115کارشناسی ارشدمطالعات سیاسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
116کارشناسی ارشدتاریخ ماقبل و مابعدآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
117کارشناسی ارشدروانشناسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدمطالعات مذهبیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
119کارشناس ارشدمطالعات عاشقانهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
120کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتریآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدجامعه شناسیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
122کارشناسی ارشدورزش و تمرین در کودکی و جوانیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
123کارشناسی ارشدترجمهآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدترجمه متون پزشکیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدمدیریت ریسک و منابعآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدحقوق آلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدسلامت جهانیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
128کارشناسی ارشدمدیریت، اخلاق و نوآوریآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
129کارشنایس ارشدآموزش پزشکیآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
130کارشناسی ارشدمطالعات پروتستانآلمانی2 سال550 یورواپلای در این رشته
131دکتراالهیاتآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
132دکتراحقوقآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
133دکتراپزشکیآلمانی6 سال550 یورواپلای در این رشته
134دکترافلسفهآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
135دکترازبان های مدرنآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
136دکترااقتصادآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
137دکتراعلوم اجتماعیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
138دکترامطالعات رفتاری و تربیتیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
139دکتراعلوم ریاضیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
140دکتراعلوم کامپیوترآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
141دکترافیزیکآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
142دکترااخترشناسیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
143دکتراعلوم زیستیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
144دختراشیمیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته
145دکترازمین شناسیآلمانی5 سال550 یورواپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه هایدلبرگ آلمان

  همانطور که می‌دانید عموماً دانشگاه‌های دولتی در آلمان، رایگان هستند اما دانشجویان باید مبلغی را تحت عنوان هزینه اجتماعی و یا social fee پرداخت کنند.دانشجویان موظف به پرداخت مبلغی حدود 400 € به عنوان شهریه هر ترم هستند. این مبلغ به فعالیت های کمکی برای دانشجویان تعلق می گیرد. (به منظور تامین هزینه های حمل و نقل عمومی و کارت اعتباری دانشجویی). دانشگاه هایدلبرگ کمک هزینه ای را برای دانشجویان در حال تحصیل در برخی رشته های کارشناسی ارشد در نظر گرفته است، اما دانشجویان می توانند از بورسیه های بین المللی کشور آلمان استفاده کنند (مانند DAAD).

  بورسیه‌ها و کمک هزینه‌ها

  دانشگاه هایدلبرگ بورس های تحصیلی متنوعی را ارائه می دهد

  • از جمله:
  • • بورس تحصیلی ریاست جمهوری – 17000 دلار در سال
  • • بورس تحصیلی Dean – 16000 دلار در سال
  • • بورس تحصیلی دانشکده – 15000 دلار در سال
  • • جایزه دانشگاهی – 13000 دلار در سال

  کمک هزینه DAAD :(Deutscher Akademischer Austauschdienst) DAAD توسط وزارت آموزش و پرورش آلمان حمایت می شود. این شرکت بورسیه های مختلفی را به طیف وسیعی از کشورهای سراسر جهان، شامل اکثر کشورهای انگلیسی زبان ارائه می کند. کمک هزینه تحصیلی ترمیک بر اساس کشور محل تحصیل دانشجویان، دانشگاه مبلغی بین ۲۲.۰۰۰ تا ۷۸.۰۰۰ € (یورو) را برای پوشش هزینه های تحصیلی در نظر می گیرد. کمک هزینه های کوتاه مدت برای فارغ التحصیلی: دانشجویانی که قصد انجام پایان نامه در خارج از کشور را دارند مجاز به استفاده از این کمک هزینه هستند. هدف اقامت در خارج از کشور تحقیق روی پایان نامه است.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه هایدلبرگ آلمان

  الزامات زبان انگلیسی برای پذیرش در دانشگاه Heidelberg

  ایلتس : حداقل نمره میانگین 6.5 .

  تافل مبتنی بر اینترنت : حداقل نمره ی کل 79 .

  تافل مبتنی بر کاغذ : حداقل نمره ی کل 550 .

  * حداقل نمرات زبان برای برخی رشته ها متفاوت می باشد و برای کسب اطلاع دقیق از این مورد می بایست به وب سایت دانشگاه مراجعه فرمایید .

  برای اخذ پذیرش از این دانشگاه باید مدارک مورد نیاز را تهیه کرده و به دانشگاه ارائه نماییم. آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش روند انجام کار را تسریع می بخشد. مدارک لازم برای اخذ پذیرش از دانشگاه هایدلبرگ آلمان عبارتند از:

  • معدل مطلوب متقاضی
  • آخرین مدارک تحصیلی متقاضی (دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد)
  • گواهی تائیدیه زبان خارجی (اگر رشته مورد نظر افراد انگلیسی محور است نیاز به تائیدیه زبان آلمانی نیست)
  • مدرک و ریزنمرات مقطع پیشین
  • رزومه (CV)
  • انگیزه نامه
  • توصیه‌نامه
  • پرداخت هزینه application fee

  اکثر رشته های کارشناسی در این دانشگاه به زبان آلمانی تدریس می شود و بنابراین به طور کلی حداقل سطح B1  توصیه می شود.

  • گواهی Zertifikat سطح C1 یا بالاتر از موسسه گوته
  • TestDaf با حداقل نمره ی 4 در هر بخش
  • آزمون DSH

  ددلاین اپلای در دانشگاه هایدلبرگ آلمان

  مهلت عمومی درخواست برای تمام مراحل درخواست در دانشگاه هایدلبرگ ۱ ژوئن – ۱۵ جولای برای ترم زمستان است؛ ۱ دسامبر – ۱۵ ژانویه برای ترم تابستان.

  30898

  تعداد دانشجو

  64

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  هزینه تحصیل در آلمان

  شرایط تحصیل در آلمان

  بورسیه تحصیلی آلمان

  مهاجرت به آلمان

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید