Hacettepe University

Hacettepe University

رنگینگ QS: 651

دانشگاه حاجت تپه با نام اصلی (Hacettepe University) در آنکارا کشور ترکیه واقع شده است و بر اساس عملکرد تحصیلی در سطح یک دانشگاههای ترکیه قرار دارد. موسسات آموزش عالی این دانشگاه هسته اصلی آنرا را تشکیل داده است. نشان دانشگاه در سال 1967 توسط دکتر یوسل تانیری بازآفرینی شده است. دانشگاه حاجت تپه دارای 13 دانشکده ، 2 مدرسه عالی، 13 انستیتو و 6 آموزشگاه فنی حرفه ای میباشد و پردیس اصلی دانشگاه در آنکارا واقع شده است و دارای یک جنگل مصنوعی بزرگ است که در آن فعالیت های ورزشی مختلف مانند پیاده روی ، دوچرخه سواری کوهستان و دویدن انجام می شود و همچنین مناسب برای سایر فعالیتهای تفریحی است.

دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه بهترین رتبه را در ترکیه دارد. بر اساس حداقل نمرات لازم برای ثبت نام در دانشکده پزشکی، این دانشگاه بیش از یک دهه است که در بین مدارس دولتی رتبه برتر را دارد.

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیفرهنگ و ادبیات آمریکاییانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
2کارشناسیمردم شناسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
3کارشناسیباستان شناسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
4کارشناسیتاریخ هنرانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
5کارشناسیعلوم ارتباطیانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
6کارشناسیترجمه و تفسیر انگلیسی + فرانسهانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
7کارشناسیترجمه و تفسیر انگلیسی + آلمانیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
8کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
9کارشناسی زبانشناسی انگلیسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
10کارشناسیترجمه و تفسیر انگلیسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
11کارشناسیترجمه و تفسیر فرانسه + انگلیسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
12کارشناسیترجمه و تفسیر فرانسه + آلمانیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
13کارشناسیزبان و ادبیات فرانسهانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
14کارشناسیترجمه و تفسیر فرانسهانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
15کارشناسیترجمه و تفسیر آلمانی + انگلیسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
16کارشناسیترجمه و تفسیر آلمانی + فرانسهانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
17کارشناسیزبان و ادبیات آلمانیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
18کارشناسی ترجمه و تفسیر آلمانیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
19کارشناسیتاریخانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
20کارشناسیمدیریت اطلاعاتانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
21کارشناسیفلسفهانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
22کارشناسیروانشناسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
23کارشناسیرادیو ، تلویزیون و سینماانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
24کارشناسیجامعه شناسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدزبان و ادبیات ترکیانگلیسی4 سال6159 لیراپلای در این رشته
26کارشناسیمدیریت کسب و کارانگلیسی4 سال6930 لیراپلای در این رشته
27کارشناسی رادیولوژی دهان و فک و صورتانگلیسی4 سال16821 لیراپلای در این رشته
28کارشناسی رادیولوژی دهان و فک و صورتانگلیسی4 سال16821 لیراپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدارتودنسیانگلیسی4 سال16821 لیراپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدارتودنسیانگلیسی4 سال16821 لیراپلای در این رشته
31کارشناسی دندانپزشکی کودکانانگلیسی2 سال16821 لیراپلای در این رشته
32کارشناسیپروتزهای دندانیانگلیسی2 سال16821 لیراپلای در این رشته
33کارشناسیبیولوژیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
34کارشناسیعلم شیمیانگلیسی4 سال6159 لیراپلای در این رشته
35کارشناسیفناوری رایانه و آموزش رایانه ایانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
36کارشناسیزبان انگلیسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
37کارشناسیزبان فرانسویانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
38کارشناسیزبان آلمانیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
39کارشناسیریاضیاتانگلیسی4 سال6159 لیراپلای در این رشته
40کارشناسیفیزیکانگلیسی4 سال6159 لیراپلای در این رشته
41کارشناسیپیش دبستانیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
42کارشناسیریاضیات دبستانانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
43کارشناسیراهنمایی و مشاوره روانشناسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
44کارشناسیعلوم پایهانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
45کارشناسیمهندسی ژئوماتیکانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
46کارشناسیآموزش ویژهانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
47کارشناسیزبان ترکیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
48کارشناسی مهندسی خودروانگلیسی4 سال6159 لیراپلای در این رشته
49کارشناسیمهندسی شیمیانگلیسی4 سال6159 لیراپلای در این رشته
50کارشناسیمهندسی عمرانانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
51کارشناسیمهندسی رایانهانگلیسی2 سال3000 لیراپلای در این رشته
52کارشناسیمهندسی برق و الکترونیکانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
53کارشناسیمهندسی محیط زیستانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
54کارشناسیمهندسی غذاانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
55کارشناسیمهندسی زمین شناسیانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
56کارشناسی مهندسی هیدروژئولوژی زمین شناسیانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
57کارشناسیمهندسی ژئوماتیکانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
58کارشناسیمهندسی صنایعانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
59کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
60کارشناسیمهندسی معدنانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
61کارشناسیمهندسی هسته ایانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
62کارشناسیمهندسی فیزیکانگلیسی4 سال9171 لیراپلای در این رشته
63کارشناسی سرامیکانگلیسی3 سال11544 لیراپلای در این رشته
64کارشناسیگرافیکانگلیسی3 سال11544 لیراپلای در این رشته
65کارشناسیمعماری داخلی و طراحی محیطانگلیسی3 سال11544 لیراپلای در این رشته
66کارشناسینقاشیانگلیسی3 سال11544 لیراپلای در این رشته
67کارشناسیمجسمه سازیانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
68کارشناسیشنوایی شناسیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
69کارشناسیزیست شناسیانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
70کارشناسیعلم شیمیانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
71کارشناسیرشد کودکانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
72کارشناسیمربیگریانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
73کارشناسی ارگوتراپیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
74کارشناسیعلوم خانواده و مصرف کنندهانگلیسی3 سال6930 لیراپلای در این رشته
75کارشناسیمدیریت بهداشت و درمانانگلیسی3 سال6930 لیراپلای در این رشته
76کارشناسیروابط بین المللیانگلیسی3 سال6930 لیراپلای در این رشته
77کارشناسیریاضیاتانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
78کارشناسیپزشکیانگلیسی3 سال46632 لیراپلای در این رشته
79کارشناسیپرستاریانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
80کارشناسیتغذیه و رژیم غذاییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
81کارشناسیداروسازیانگلیسی3 سال16821 لیراپلای در این رشته
82کارشناسیتربیت بدنی و آموزش ورزشانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
83کارشناسیفیزیوتراپی و توان بخشیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
84کارشناسیعلوم سیاسی و مدیریت دولتیانگلیسی3 سال6930 لیراپلای در این رشته
85کارشناسیدارایی عمومیانگلیسی3 سال6930 لیراپلای در این رشته
86کارشناسیکار اجتماعیانگلیسی3 سال6930 لیراپلای در این رشته
87کارشناسیگفتاردرمانیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
88کارشناسیعلوم ورزشیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
89کارشناسی علوم ورزشیانگلیسی3 سال6159 لیراپلای در این رشته
90کارشناسیآمارانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
91کارشناسی مهندسی صنایع پردازش چوبانگلیسی3 سال4617 لیراپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدحسابداری و امور مالیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدفرهنگ و ادبیات آمریکاانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی انگلیسانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدبرنامه کسب و کارانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدعلوم ارتباطاتانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدمطالعات فرهنگی و رسانه هاانگلیسی3 سال7686 لیراپلای در این رشته
98کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدزبان انگلیسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
100کارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدبرنامه اقتصاد مالی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فرانسهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
103کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت و دارویی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدتاریخانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدمدیریت منابع انسانی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدحقوق بشرانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدبرنامه حقوق فناوری اطلاعات بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدروابط بین المللانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدزبان شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
110کارشناسی ارشدمدیریت و رفتار سازمانیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
111کارشناسی ارشدمارکتینگانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
112کارشناسی ارشدگویشهای مدرن ترکیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
113کارشناسی ارشدادبیات مدرن ترکیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
114کارشناسی ارشدفلسفه انگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
115کارشناسی ارشددارایی عمومیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
116کارشناسی ارشددارایی عمومی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
117کارشناسی ارشدآموزش زبان ترکی به عنوان یک زبان خارجیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
118کارشناسی ارشدآموزش زبان ترکی به عنوان یک زبان خارجی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
119کارشناسی ارشدمدیریت گردشگریانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
120کارشناسی ارشدترجمه و تفسیر در برنامه انگلیسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
121کارشناسی ارشدترجمه و تفسیر در برنامه فرانسویانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
122کارشناسی ارشدادبیات کلاسیک ترکیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
123کارشناسی ارشدفرهنگ محلی ترکیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
124کارشناسی ارشدزبان ترکیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
125کارشناسی ارشدمطالعات و کاربردهای زبان اشاره ترکیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
126کارشناسی ارشدمطالعات ترکیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
127کارشناسی ارشدمطالعات زنان و جنسیتانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
128کارشناسی ارشدام بی ایانگلیسی2 سال6930 لیراپلای در این رشته
129کارشناسی ارشدمدیریت تولید یا عملیات و روش کمیانگلیسی2 سال6930 لیراپلای در این رشته
130کارشناسی ارشدمدیریت گردشگریانگلیسی2 سال6930 لیراپلای در این رشته
131کارشناسی ارشدفناوری رایانه و آموزش کامپیوترانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
132کارشناسی ارشدبرنامه درسی و دستورالعملانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
133کارشناسی ارشدبرنامه درسی و دستورالعمل غیر پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
134کارشناسی ارشدمدیریت آموزشیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
135کارشناسی ارشدآموزش علوم ابتداییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
136کارشناسی ارشدزبان انگلیسی و آموزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
137کارشناسی ارشدزبان فرانسه و آموزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
138کارشناسی ارشدزبان آلمانی و آموزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
139کارشناسی ارشدمشاوره روانشناسی ارشادانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
140کارشناسی ارشدمدیریت آموزشیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
141کارشناسی ارشدآموزش علوم ابتداییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
142کارشناسی ارشدزبان انگلیسی و آموزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
143کارشناسی ارشدزبان فرانسه و آموزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
144کارشناسی ارشدزبان آلمانی و آموزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
145کارشناسی ارشدمشاوره روانشناسی ارشادانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
146کارشناسی ارشداندازه گیری و ارزیابی در آموزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
147کارشناسی ارشدآموزش پیش دبستانیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
148کارشناسی ارشدآموزش پیش دبستانی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
149کارشناسی ارشدآموزش ابتداییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
150کارشناسی ارشدآموزش ابتدایی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
151کارشناسی ارشدمدیریت مدرسه و نظارت آموزشی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
152کارشناسی ارشدعلوم و ریاضیات برای آموزش متوسطهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
153کارشناسی ارشدآموزش ترکیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
154کارشناسی ارشدهنرهای کاربردی ، هنرهای گرافیکیانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
155کارشناسی ارشدبالهانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
156کارشناسی ارشدسرامیکانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
157کارشناسی ارشدطراحی رقصانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
158کارشناسی ارشدترکیب بندیانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
159کارشناسی ارشدمعماری داخلی و طراحی محیطانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
160کارشناسی ارشدتئوری های موسیقیانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
161کارشناسی ارشداپراانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
162کارشناسی ارشدرهبری ارکسترالانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
163کارشناسی ارشدنقاشیانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
164کارشناسی ارشدپیانو و هارپانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
165کارشناسی ارشدمجسمه سازیانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
166کارشناسی ارشدسازهای زهیانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
167کارشناسی ارشدتئاترانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
168کارشناسی ارشدموسیقی سنتی ترکیانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
169کارشناسی ارشدسازهای بادی و کوبه ایانگلیسی2 سال11544 لیراپلای در این رشته
170کارشناسی ارشدعلم فقهیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
171کارشناسی ارشدعلوم اعصاب و روان پیشرفتهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
172کارشناسی ارشدشیمی تجزیهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
173کارشناسی ارشدآناتومیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
174کارشناسی ارشدمردم شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
175کارشناسی ارشدفیزیک تابش کاربردیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
176کارشناسی ارشدباستان شناسیانگلیسی 2 سال7686 لیراپلای در این رشته
177کارشناسی ارشدشنوایی شناسیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
178کارشناسی ارشدشنوایی شناسی و آسیب شناسی گفتارانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
179کارشناسی ارشدایمونولوژی پایهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
180کارشناسی ارشدعلوم پایه داروییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
181کارشناسی ارشدبیوشیمیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
182کارشناسی ارشدمهندسی زیستیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
183کارشناسی ارشدبیوانفورماتیکانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
184کارشناسی ارشدزیست شناسی در زیست شناسی کاربردیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
185کارشناسی ارشدزیست شناسی در بیوتکنولوژیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
186کارشناسی ارشدزیست شناسی در گیاه شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
187کارشناسی ارشدزیست شناسی در بوم شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
188کارشناسی ارشدزیست شناسی در زیست شناسی عمومیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
189کارشناسی ارشدزیست شناسی در هیدروبیولوژیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
190کارشناسی ارشدزیست شناسی در زیست شناسی مولکولیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
191کارشناسی ارشدزیست شناسی در جانورشناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
192کارشناسی ارشدبیوفارموتیکانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
193کارشناسی ارشدبیوفیزیکانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
194کارشناسی ارشدآمار زیستیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
195کارشناسی ارشدبیوشیمی سرطانانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
196کارشناسی ارشداپیدمیولوژی سرطانانگلیسی2سال6159 لیراپلای در این رشته
197کارشناسی ارشدتوانبخشی قلبی ریویانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
198کارشناسی ارشدمهندسی شیمیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
199کارشناسی ارشدعلم شیمیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
200کارشناسی ارشدبرنامه کودک آزاری و بی توجهی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
201کارشناسی ارشدرشد و آموزش کودکانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
202کارشناسی ارشدمهندسی عمرانانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
203کارشناسی ارشدعلوم اعصاب بالینیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
204کارشناسی ارشدروانشناسی بالینیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
205کارشناسی ارشدتغذیه جامعهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
206کارشناسی ارشدانیمیشن های رایانه ای و فن آوری های بازیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
207کارشناسی ارشدانیمیشن های رایانه ای و فن آوری های بازی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
208کارشناسی ارشدمهندسی رایانهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
209کارشناسی ارشدبرنامه مهندسی کامپیوترانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
210کارشناسی ارشدمشاوره روانشناسی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
211کارشناسی ارشدمهندسی داده و اطلاعات بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
212کارشناسی ارشدرژیم غذاییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
213کارشناسی ارشدبرنامه سیستم های ارتباطی دیجیتال و شبکه های رایانه ای بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
214کارشناسی ارشدتحقیق و توسعه دارو غیر پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
215کارشناسی ارشدمهندسی برق و الکترونیکانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
216کارشناسی ارشدمهندسی محیط زیستانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
217کارشناسی ارشدپزشکی محیطیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
218کارشناسی ارشدعلم امراض مسریانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
219کارشناسی ارشدخدمات خانواده و مصرف کنندهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
220کارشناسی ارشدمهندسی غذاانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
221کارشناسی ارشدمهندسی غذا بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
222کارشناسی ارشدسیستم های خدمات غذاییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
223کارشناسی ارشدعلوم پزشکی قانونیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
224کارشناسی ارشدمبانی پرستاریانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
225کارشناسی ارشدروانشناسی عمومیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
226کارشناسی ارشدمهندسی زمین شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
227کارشناسی ارشدمهندسی زمین شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
228کارشناسی ارشدمهندسی ژئوماتیکانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
229کارشناسی ارشدمدیریت بهداشت و درمانانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
230کارشناسی ارشدآموزش بهداشتانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
231کارشناسی ارشدبرنامه انفورماتیک سلامت بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
232کارشناسی ارشدمدیریت سلامت در بلایاانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
233کارشناسی ارشدسیاست و اداره بهداشتانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
234کارشناسی ارشدتاریخ هنرانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
235کارشناسی ارشدایمونولوژیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
236کارشناسی ارشدمهندسی صنایعانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
237کارشناسی ارشدسیستم های اطلاعاتی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
238کارشناسی ارشدفناوری های اطلاعاتی در آموزش و پرورش بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
239کارشناسی ارشدپرستاری داخلیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
240کارشناسی ارشدریاضیاتانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
241کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
242کارشناسی ارشدزیست شناسی پزشکیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
243کارشناسی ارشدآموزش پزشکیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
244کارشناسی ارشدداروسازی پزشکیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
245کارشناسی ارشدمیکروب شناسیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
246کارشناسی ارشدمهندسی معدنانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
247کارشناسی ارشدموسیقی شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
248کارشناسی ارشدفناوری نانو و پزشکی نانوانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
249کارشناسی ارشدفیزیولوژی درمانی مغز و اعصابانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
250کارشناسی ارشدفیزیولوژی درمانی مغز و اعصابانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
251کارشناسی ارشداداره خدمات پرستاریانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
252کارشناسی ارشدتغذیه و رژیم غذایی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
253کارشناسی ارشدعلوم تغذیه ایانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
254کارشناسی ارشدپرستاری زنان و زایمانانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
255کارشناسی ارشدبهداشت شغلیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
256کارشناسی ارشدکار درمانیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
257کارشناسی ارشدفیزیوتراپی ارتوپدیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
258کارشناسی ارشدبیماری های التهابی خودکار کودکانانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
259کارشناسی ارشدبرنامه اختلالات عصبی عضلانی کودکانانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
260کارشناسی ارشدپرستاری کودکانانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
261کارشناسی ارشدآنکولوژی کودکانانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
262کارشناسی ارشدارتوپدی کودکان و جراحی ستون فقرات کودکان انگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
263کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی داروییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
264کارشناسی ارشدگیاه شناسی داروییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
265کارشناسی ارشدشیمی داروییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
266کارشناسی ارشدفناوری داروییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
267کارشناسی ارشدسم شناسی داروییانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
268کارشناسی ارشدداروشناسیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
269کارشناسی ارشدقانون مدیریت داروخانهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
270کارشناسی ارشدفیزیوتراپی و توان بخشیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
271کارشناسی ارشدفیزیوتراپی و توان بخشیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
272کارشناسی ارشدمهندسی فیزیکانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
273کارشناسی ارشدفیزیولوژیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
274کارشناسی ارشدمطالعات سیاست و استراتژیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
275کارشناسی ارشدعلوم سیاسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
276کارشناسی ارشدپروتز و بیومکانیکانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
277کارشناسی ارشدپرستاری روانپزشکیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
278کارشناسی ارشدمدیریت دولتیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
279کارشناسی ارشدسلامت عمومیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
280کارشناسی ارشدسلامت عمومی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
281کارشناسی ارشدپرستاری بهداشت عمومیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
282کارشناسی ارشدفیزیک پرتودرمانیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
283کارشناسی ارشدداروسازی هسته ایانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
284کارشناسی ارشدثبت محصولات دارویی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
285کارشناسی ارشدانرژی های تجدیدپذیرانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
286کارشناسی ارشدشبیه سازی در علوم بهداشتیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
287کارشناسی ارشدکار اجتماعیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
288کارشناسی ارشدکار اجتماعی بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
289کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
290کارشناسی ارشدمهندسی نرم افزار بدون پایان نامهانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
291کارشناسی ارشدآموزش ویژهانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
292کارشناسی ارشدگفتار در زبان درمانیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
293کارشناسی ارشدعلوم و فنون ورزشانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
294کارشناسی ارشدفیزیوتراپی ورزشیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
295کارشناسی ارشدآمارانگلیسی2 سال7686 لیراپلای در این رشته
296کارشناسی ارشدپرستاری جراحیانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
297کارشناسی ارشدزیست شناسی و ایمونولوژی تومورانگلیسی2 سال6159 لیراپلای در این رشته
298کارشناسی ارشدمهندسی صنایع محصولات چوبیانگلیسی2 سال2 سالاپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی

  میانگین هزینه ی تحصیل در دانشگاه : 2955 لیر.

  هزینه ی سالیانه زندگی: حدودا تقریبا 25000 لیر.

  دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه حاجت تپه

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از این دانشگاه با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  الف) درخواست آنلاین

  ب) مدرک لیسانس یا معادل آن

  ج) ریزنمرات

  د) نمرات GRE-600 یا GMAT- 550

  ه) مدرک TOMER با نمره ی 70.

  و) نمرات TOEFL / IELTS در صورتی که زبان بومی متقاضی انگلیسی نباشد. TOEFL: IBT-163 ، CBT-68

  ددلاین اپلای دانشگاه حاجت تپه

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه به شرح ذیل است.

  • کارشناسی:5 جولای
  • کارشناسی ارشد:5 جولای

  4744

  تعداد دانشجو

  651

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  ثبت شرکت در ترکیه

  تحصیل پزشکی در ترکیه


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید