York University

York University

رنگینگ QS: 520

دانشگاه یورک کانادا با نام اصلی (York University)، و با بیش از 46000 دانشجو، در شهر تورنتو کانادا قرار دارد. در سال 1974 این دانشگاه با ادغام کالج لویولا و دانشگاه سر جورج ویلیامز تاسیس شد. دانشگاه کنکوردیا، با داشتن چهار دانشکده و یک مدرسه، دربیش از 300 رشته در مقطع کارشناسی و در 200 رشته در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو میکند. نگاه پژوهشی این دانشگاه، در حال ارائه و تمرکز بر برخی رویکردهای میان رشته ای از جمله در زمینه محیط زیست، اقتصاد و تکنولوژی است. بر اساس سایت رتبه بندی QS این دانشگاه در سالهای اخیر در میان 200 دانشگاه برتر دنیا در رشته های مهندسی قرار گرفته است.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی کانادا اعم از کاری و تحصیلی بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه یورک کانادا

رشته‌های دانشگاه یورک کانادا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدمهندسی هوافضاانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
2کارشناسی ارشدزبانشناسیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
3کارشناسی ارشدتاریخ هنرانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
4کارشناسی ارشدموسیقی درمانیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
5کارشناسی ارشدزیست شناسی؛ Master of Scienceانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
6کارشناسی ارشدمهندسی ساختمان؛ Master of Scienceانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
7کارشناسی ارشدمهندسی ساختمانانگلیسی2سال22،352 دلار کانادااپلای در این رشته
8کارشناسی ارشدMBAانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
9کارشناسی ارشدشیمی و بیوشیمیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
10کارشناسی ارشدمهندسی عمرانانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
11کارشناسی ارشدمهندسی عمرانانگلیسی2سال21،952 دلار کانادااپلای در این رشته
12کارشناسی ارشدعلوم کامپیوترانگلیسی2سال21،952 دلار کانادااپلای در این رشته
13کارشناسی ارشدتئاتر درمانی Drama Therapyانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
14کارشناسی ارشداقتصادانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
15کارشناسی ارشدتکنولوژی آموزشیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
16کارشناسی ارشدمهندسی برق و کامپیوتر؛ Master of Scienceانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
17کارشناسی ارشدمهندسی برق و کامپیوترانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
18کارشناسی ارشدانگلیسیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
19کارشناسی ارشدفیلم شناسیانگلیسی2سال25،650 دلار کانادااپلای در این رشته
20کارشناسی ارشدجغرافیا و مطالعات شهری و زیست محیطیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
21کارشناسی ارشدتاریخ انگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
22کارشناسی ارشدHuman Systems Interventionانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
23کارشناسی ارشدمهندسی صنایعانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
24کارشناسی ارشدمهندسی صنایعانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
25کارشناسی ارشدامنیت سیستم های اطلاعاتیانگلیسی2سال23،600 دلار کانادااپلای در این رشته
26کارشناسی ارشد روزنامه نگاریانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
27کارشناسی ارشدمدیریتانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
28کارشناسی ارشدبازاریابیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
29کارشناسی ارشدریاضیات و آمارانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
30کارشناسی ارشدمهندسی مکانیکانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
31کارشناسی ارشدمطالعات رسانه هاانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
32کارشناسی ارشدموسیقی درمانیانگلیسی2سال18،000 دلار کانادااپلای در این رشته
33کارشناسی ارشدفلسفه انگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
34کارشناسی ارشدفیزیک انگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
35کارشناسی ارشدروانشناسی انگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
36کارشناسی ارشدمهندسی کیفیت سیستمهاانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
37کارشناسی ارشدالهیات انگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
38کارشناسی ارشدانسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگیانگلیسی2سال22،000 دلار کانادااپلای در این رشته
39کارشناسی ارشدجامعه شناسیانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
40کارشناسی ارشدمهندسی نرم افزارانگلیسی2سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
41دکتراتاریخ هنرانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
42دکترازیست شناسیانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
43دکترامهندسی ساختمانانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
44دکترامدیریت کسب و کارانگلیسی5سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
45دکتراشیمیانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
46دکترامهندسی عمرانانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
47دکتراارتباطات انگلیسی4تا 5 سال23،00 دلار کانادااپلای در این رشته
48دکتراعلوم کامپیوترانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
49دکترااقتصاد انگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
50دکتراآموزش انگلیسی4تا 5 سال25،000 دلار کانادااپلای در این رشته
51دکترامهندسی برق و کامپیوترانگلیسی4تا 5 سال19،000 دلار کانادااپلای در این رشته
52دکترافیلم شناسی و مطالعات تصاویر متحرکانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
53دکتراتاریخ انگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
54دکتراانسانشناسی انگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
55دکتراریاضیات و آمارانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
56دکترامهندسی مکانیکانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
57دکترافیزیک انگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
58دکتراعلوم سیاسیانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
59دکتراروانشناسی انگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
60دکتراالهیات انگلیسی4تا 5 سال23،000 دلار کانادااپلای در این رشته
61دکتراآنالیز اجتماعی و فرهنگیانگلیسی4تا 5 سال17،947 دلار کانادااپلای در این رشته
62کارشناسیحسابداریانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
63کارشناسیعلوم آماریانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
64کارشناسیمطالعات آفریقاانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
65کارشناسیانسان شناسیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
66کارشناسیریاضی کاربردیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
67کارشناسیتاریخ هنر انگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
68کارشناسیورزش درمانیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
69کارشناسیآموزشانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
70کارشناسیبیوشیمیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
71کارشناسیبیولوژیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
72کارشناسیعلوم بایومدیکالانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
73کارشناسیبیوفیزیکانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
74کارشناسیبیوفیزیکانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
75کارشناسیتجارت و جامعهانگلیسی4سال31،483 دلار کانادااپلای در این رشته
76کارشناسیتجارت اجراییانگلیسی4سال31،843 دلار کانادااپلای در این رشته
77کارشناسیاقتصاد تجارتیانگلیسی4سال31،843 دلار کانادااپلای در این رشته
78کارشناسیشیمیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
79کارشناسیکودکان،کودکی و جوانیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
80کارشناسیسینما و رسانهانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
81کارشناسیمهندسی عمرانانگلیسی4سال35،416 دلار کانادااپلای در این رشته
82کارشناسی مطلالعات کلاسیکانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
83کارشناسیعلوم شناختیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
84کارشناسیتجارتانگلیسی4سال31،843 دلار کانادااپلای در این رشته
85کارشناسیمطلالعات ارتباطاتانگلیسی4سال31،483 دلار کانادااپلای در این رشته
86کارشناسیمهندسی کامپیوترانگلیسی4سال35،416 دلار کانادااپلای در این رشته
87کارشناسیعلوم کامپیوترانگلیسی4سال28،473 دلار کانادااپلای در این رشته
88کارشناسینویسندگی خلاقانهانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
89کارشناسیجرم شناسیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
90کارشناسیفرهنگ و ابرازانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
91کارشناسیحرکات موزونانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
92کارشناسیطراحیانگلیسی4سال27،528 دلار کانادااپلای در این رشته
93کارشناسیرسانه دیجیتالانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
94کارشناسیمدیریت اورژانس و بحرانانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
95کارشناسیمطالعات دراماانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
96کارشناسیعلوم زمین و اتمسفرانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
97کارشناسیمطالعات اسیای شرقیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
98کارشناسیاقتصادانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
99کارشناسیمهندسی برقانگلیسی4سال35،419 دلار کانادااپلای در این رشته
100کارشناسیزبان انگلیسیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
101کارشناسیبیولوژی محیطیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
102کارشناسیتولید فیلمانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
103کارشناسیبرنامه ریزی اقتصادیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
104کارشناسیمطالعات فرانسویانگلیسی و فرانسوی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
105کارشناسیجنسیت و مطالعات زنانانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
106کارشناسیجغرافیاانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
107کارشناسیمهندسی زمین شناسیانگلیسی4سال35،419 دلار کانادااپلای در این رشته
108کارشناسیمطالعات آلمانیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
109کارشناسیبهداشت جهانیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
110کارشناسیمطالعات سلامتیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
111کارشناسیتاریخانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
112کارشناسیمدیریت منابع انسانیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
113کارشناسیحقوق بشر و برابریانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
114کارشناسیانسان شناسیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
115کارشناسیITانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
116کارشناسیمطالعات پیشرفت بین المللیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
117کارشناسیمدیریت سرمایهانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
118کارشناسیمطالعات ایتالیاییانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
119کارشناسیمطالعات یهودیتانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
120کارشناسیتربیت بدنی و علوم سلامتیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
121کارشناسیحقوق و جامعهانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
122کارشناسیزبان شناسیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
123کارشناسیمنطقانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
124کارشناسیمدیریتانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
125کارشناسیبازاریابیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
126کارشناسیریاضیات و آمارانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
127کارشناسیمهندسی مکانیکانگلیسی4سال35،419 دلار کانادااپلای در این رشته
128کارشناسیهنرهای رسانه‌ایانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
129کارشناسیموسیقیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
130کارشناسیپرستاریانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
131کارشناسیفلسفهانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
132کارشناسیفیزیکانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
133کارشناسیمطالاعات سیاسیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
134کارشناسیاخلاق کاربردیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
135کارشناسیروانشناسیانگلیسی5سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
136کارشناسیمشاور املاکانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
137کارشناسیمطالعات مذهبیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
138کارشناسیکار اجتماعیانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
139کارشناسیمهندسی نرم افزارانگلیسی4سال35،419 دلار کانادااپلای در این رشته
140کارشناسیانرژی پایدارانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
141کارشناسیتئاترانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته
142کارشناسیمطالعات شهریانگلیسی4سال29,495.70 دلار کانادااپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه یورک کانادا

  مقطع کارشناسی

  شهریه دانشگاه یورک در مقطع کارشناسی با توجه به رشته و تعداد واحد ها متفاوت است. اما با محاسبه حدودی شهریه و مخارج جانبی دانشجویی، تحصیل در این دانشگاه حدود 23000لار در سال هزینه خواهد داشت.

  *این دانشگاه در مقطع کارشناسی بورسیه های دانشجویی ارائه میدهد، که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

  شهریه دانشگاه یورک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز با توجه به رشته و تعداد واحد ها متفاوت است. حدود هزینه شهریه ها در جدول ذیل گنجانده شده است:

  شهریه دوره های پاره وقت شهریه دوره های تمام وقت
  3300 دلار در هر ترم دوره کارشناسی ارشد 6600 دلار در هر ترم دوره کارشناسی ارشد
  3200 دلار در هر ترم دوره دکتری 6300 دلار در هر ترم دوره دکتری

  شهریه دانشگاه بر اساس تعداد واحدهای درسی قابل تغییر است.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه یورک کانادا

  دانشگاه یورک هرسال و در زمینه ها و مقاطع مختلف مختلف چندین کمک هزینه به دانشجویان مقیم و بین الملل اختصاص میدهد که از جمله آنها:

  بورسیه های دانشگاه یورک در مقطع کارشناسی
  بورسیه ورودی دانشجویان واجد شرایط: مبلغ حدود 1000 دلار
  بورسیه Lassonde: مبلغ 2000 دلار کانادا
  بورسیه دانجویان بین المللی و در حال تحصیل در رشته خاص (برنامه آموزشی) کانادا: مبلغ 500 تا 3500 دلار کانادا
  بورسیه ورودی دانشکده علوم: مبلغ 2000 دلار کانادا

  دانشجویان تمام وقت با دریافت اجازه کار می توانند تا 20 ساعت در هفته و برای هر ساعت کار 10.50$ و 12.50$ دریافت نمایند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه یورک کانادا

  حداقل مدارک لازم برای درخواست پذیرش در دانشگاه یورک کانادا به عبارت زیر است:

  مدارک تحصیلی: برای دانشجویان تحصیل کرده در مقطع کارشناسی در ایران، مدرک تحصیلی کارشناسی معادل چهار سال تحصیل و با معدل حداقل 15 از 20 مورد نیاز است.

  مدرک زبان: دانشجویان متقاضی باید دارای یکی از مدارک زیر باشند:

  • (Test of English as a Foreign Language (TOEFL: بر اساس رشته های مختلف معمولا نمرات 79-80 90-91 100 مورد نیاز است.
  • (International English Language Testing System (IELTS: بر اساس رشته های مختلف معمولا نمرات 6.5، 7، 7.5 مورد نیاز است.

  سایر مدارک مورد نیاز :

  • ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلات پس از دوره متوسطه(برای هر مقطع مدارک مقطع پیشین مورد نیاز است)
  • توصیه نامه محرمانه (برای مقاطع ارشد.)
  • انگیزه نامه
  • رزومه
  • متقاضیانی که تحصیلات پیشین آنها به هیچ یک از زبانهای انگلیسی یا فرانسه نبوده است بایستی نمره TOEFL و یا IELTS خود را به دانشگاه ارسال نمایند.
  • گواهی شهروندی کانادا (در صورتی که متقاضی واجد این شرط باشد.)
  • هر رشته ممکن است نیازمند مدارکی علاوه بر آنچه در بالا گفته شد باشد

  ددلاین اپلای در دانشگاه دانشگاه یورک کانادا

  ددلاین های دانشگاه کنکوردیا به نسبت رشته تحصیلی متفاوت هستند ولی عموما در ماه های ذیل اقدام به پذیرش میکند

  • ترم تابستان 5 آوریل
  • ترم پاییز 1 مارس
  • ترم زمستان 7 دسامبر

  46399

  تعداد دانشجو

  520

  QS


  پیشنهاد میکنیم مطالب مرتبط زیر را نیز درباره انواع روش های تحصیل در کانادا مطالعه فرمایید.

  تحصیل در کانادا

  کالج های کانادا

  هزینه تحصیل در کانادا

  کار در کانادا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید