University of Palermo

University of Palermo

رنگینگ QS:

دانشگاه پالرمو ایتالیا با نام اصلی(University of Palermo) در شهر پالرمو ایتالیا قرار دارد. تاریخ تاسیس غیر رسمی آن به حدود سال 1498 میلادی باز میگردد که در آن زمان در این دانشگاه تنها رشته های پزشکی و حقوق تدریس می شد. اما اندکی بعد از اواخر سده شانزدهم میلادی رشته های جدیدی از حمله الهیات و فلسفه نیز اضافه شد که توسط اساتید به نام آن زمان تدریس می شد. فردیناند سوم بوربن، پادشاه ناپل و سیسیل در سال 1806، آکادمی پالرمو را به دانشگاهی تبدیل کرد که در رشته هایی نظیر پزشکیی، الهیات، حقوق، و هنر دوره هایی برگزار می کرد و به فارغ التحصیلان مدرک دانشگاهی اعطاء می نمود.پس از سال 1860، زمانی که گاریبالدی به پادشاهی رسید، شکل دانشگاه پالرمو به آن گونه که امروز وجود دارد، شکل گرفت. در حال حاضر این دانشگاه 46,200 دانشجو و 1,767 کارمند دارد. 1 درصد از دانشجویان خارجی هستند. این دانشگاه 5 دانشکده و 20 دپارتمان دارد.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی ایتالیا و راهنمای مهاجرت به ایتالیا بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه پالرمو ایتالیا

رشته‌های دانشگاه پالرمو ایتالیا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیعلوم مهندسی کشاورزی ایتالیایی4 سالاپلای در این رشته
2کارشناسیعلم و فناوری کشاورزی ایتالیایی4 سالاپلای در این رشته
3کارشناسیعلوم بیولوژیکی ایتالیایی4 سالاپلای در این رشته
4کارشناسیتکنیک های آزمایشگاهی زیست پزشکی ایتالیلیی4 سالاپلای در این رشته
5کارشناسیبیوتکنولوژی ایتالیایی4 سالاپلای در این رشته
6کارشناسیمهندسی شیمی ایتالیایی4 سالاپلای در این رشته
7کارشناسیعلم شیمی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
8کارشناسییمهندسی عمران و ساختمان ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
9کارشناسیعلوم ارتباط فرهنگ و هنرایتالیایی4سالاپلای در این رشته
10کارشناسیآموزش جامعه ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
11کارشناسیمهندسی کامپیوتر و ارتباطات ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
12کارشناسیعلوم کامپیوتر ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
13کارشناسیاقتصاد و مدیریتایتالیایی4سالاپلای در این رشته
14کارشناسیمهندسی سایبرنتیک ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
15کارشناسیتوسعه اقتصادی و همکاری های بین المللی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
16کارشناسیاقتصاد و دارایی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
17کارشناسیعلوم آموزش و پرورش ایتالیایی4ساالاپلای در این رشته
18کارشناسیمهندس الکترونیک ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
19کارشناسیمهندسی انرژی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
20کارشناسیجنگلداری و علوم زیست محیطی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
21کارشناسیعلوم زمین شناسی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
22کارشناسیکمکهای بهداشتی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
23کارشناسیتکنیک های تصویربرداری و رادیوتراپی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
24کارشناسیطراحی صنعتی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
25کارشناسیمهندسی و مدیریت صنعتی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
26کارشناسیمهندسی زمین و محیط زیست ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
27کارشناسیمهندسی مدیریت و کامپیوتر ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
28کارشناسیرسانه های جمعی و علوم ارتباطات نهادی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
29کارشناسیریاضیاتایتالیایی4سالاپلای در این رشته
30کارشناسیمهندسی مکانیک ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
31کارشناسیمامایی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
32کارشناسیزبانها و ادبیات مدرن ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
33کارشناسیعلوم طبیعی و زیست محیطی ایتالیایی5سالاپلای در این رشته
34کارشناسیپرستار یایتالیایی4سالاپلای در این رشته
35کارشناسیکمکهای ارتوپدی و چشم پزشکی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
36کارشناسیمطالعات فلسفی و تاریخی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
37کارشناسیعلوم ورزشیایتالیایی4سالاپلای در این رشته
38کارشناسیفیزیکایتالیایی4سالاپلای در این رشته
39کارشناسیفیزیوتراپیایتالیایی4سالاپلای در این رشته
40کارشناسیعلوم سیاسی و روابط بین الملل ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
41کارشناسیتکنیک های توانبخشی روانپزشکی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
42کارشناسیعلم و فنون روانشناختی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
43کارشناسیعلوم مدیریت ، سازمان و مشاوره کار ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
44کارشناسیعلوم منطقه ای ، شهری ، چشم انداز و برنامه ریزی زیست محیطی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
45کارشناسیعلم گردشگری ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
46کارشناسیخدمات اجتماعی ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
47کارشناسیآمار برای تجزیه و تحلیل داده ها ایتالیایی4سالاپلای در این رشته
48اپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدروابط بین الملل انگلیسی2سالاپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدتوسعه پایدار سازمانهای دولتی و خصوصی انگلیسی2سالاپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدمهندسی هوا فضا ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدعلوم مهندسی کشاورزی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدتحلیل و مدیریت محیط زیست ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدتنوع زیستی و تکامل ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
55کارشنتاسی ارشذبیوتکنولوژی برای صنایع و تحقیقات علمی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدمهندسی ساختمان ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدمهندسی شیمی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
59کارشناسیمهندسی عمران ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
60کالرشناسی ارشدمطالعات کلاسیک ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
61کارشناسب ارشدروانشناسی بالینی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
63کارشناسی ارشدعلوم و مهندسی کامپیوتر ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
64کارنشناسی ارشدهمکاری و توسعه ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی و مالی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
66کرشناسی ارشدمهندسی برق ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدمهندس الکترونیک ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدمهندسی انرژی و هسته ای ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدعلوم توانبخشی زیست محیطی و علوم مهندسی خاک ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
70کارشناسی ارشداستحکام و کیفیت سیستم کشاورزی و مواد غذایی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدجنگلداری و علوم زیست محیطی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
72کارشناسی ارشداقتصاد اینالیایی2سالاپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدعلوم زمین شناسی و فناوری ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدزیست شناسی سلامتایتالیایی2سالاپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدحرفه های بهداشتی علوم توانبخشی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدتاریخ هنر ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدتاریخ ، مردم شناسی و جغرافیا ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدمهندسی و مدیریت صنعتی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
79کارشناتسی ارشدمهندسی زمین و محیط زیست ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدمدیریت ورزش و فعالیتهای بدنی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدزیست شناسی دریایی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدمهندسی مواد ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدریاضیاتایتالیایی2سالاپلای در این رشته
84کارشنتاسی ارشدمهندسی مکانیک ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدزبانها و ادبیات مدرن در غرب و شرق ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدزبان های مدرن و ترجمه برای ارتباطات بین المللی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدفلسفه مدرن و ادبیات ایتالیایی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدموسیقی شناسی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدعلوم طبیعی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدعلوم پرستاری و مامایی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدعلوم تربیتی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدعلوم فلسفی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدفیزیکایتالیایی2سالاپلای در این رشته
95کارشناسی ارشدزیست شناسی و اکولوژی گیاهان ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
96کارشناسی ارشدعلوم ارتباطات عمومی ، تجاری و تبلیغاتی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
97کارشناسی ارشدعلم مدیریت ها و سازمانهای پیچیده ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
98کارشناسی ارشدعلم فعالیت بدنی پیشگیرانه و سازگار با عملکرد ورزشی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
99کارشناسی ارشدخدمات اجتماعی و خط مشی اجتماعی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
100کرشناسی ارشدروانشناسی اجتماعی ، کار و سازمانی ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
101کارشناسی ارشدعلوم آماری ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
102کارشناسی ارشدمهندسی مخابرات ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
103کارشناسی ارشدتئاتر ، سینما و هنرهای نمایشی چندرسانه ای ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
104کارشناسی ارشدتئوری های ارتباطات ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
105کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری ، منطقه ای و محیط زیست ایتالیایی2سالاپلای در این رشته
106کارشناسی ارشدمعماریایتالیایی5سال پیوستهاپلای در این رشته
107کارشناسی ارشدمعماری و مهندسی ساختمان ایتالیایی5سال پیوستهاپلای در این رشته
108کارشناسی ارشدشیمی و فن آوری های دارویی ایتالیایی5سال پیوستهاپلای در این رشته
109کارشناسی ارشدحفاظت و احیای میراث فرهنگی ایتالیایی5سال پیوستهاپلای در این رشته
110کارشناسی ارشددندانپزشکی ایتالیایی5سال پیوستهاپلای در این رشته
111دکتری حرفه ایپزشکی و جراحی ایتالیایی5سالاپلای در این رشته
112دکتری حرفهایداروسازیایتالیایی5سالاپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه پالرمو ایتالیا

  شهریه ثابت این دانشگاه برای همه دانشجویان 336 یورو در سال است وشهریه متغیر نسبت به رشته مقطع و شرایط اقتصادی دانشجویان متفاوت است که این مقدار از 2300 تا 5000 یورو متغیراست.

  برای اطلاع از تحصیل در ایتالیا کلیک کنید.

  هزینه برای دانشجویان در مقاطع مختلف اقتصادی متفاوت است.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه پالرمو ایتالیا

  • بورسیه تحصیلی ERSU که دانشجو را از پرداخت تمام شهریه معاف می کند.
  • دانشجویان دارای معلولیت از پرداخت بیش از 60 درصد شهریه معاف هستند.
  • بورس های تحصیلی دولت ایتالیا در صورت همکاری فرهنگی ، پژوهشی و پژوهشی برای دانشجویان بین المللی.
  • کمک هزینه برای دانش آموزان دارای معلولیت یا کودکان معلول.
  • دانشجویانی که تحصیلات آنها به دلیل بیماری جدی و طولانی مدت به تأخیر افتاده است از شهریه و شهریه معاف هستند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پالرمو ایتالیا

  مقطع کارشناسی: مدرک دیپلم 12 ساله دانشجو که به باید به زبان ایتالیایی ترجمه شده باشد و مورد تایید سفارت ایتالیا باشد.

   مقطع کارشناسی ارشد:

  • مدرک دانشگاهی و یا مدرک تحصیلی آموزشی که باید به زبان ایتالیایی ترجمه شده و مورد تایید سفارت ایتالیا در وطن دانشجو باشد.
  • متن رزومه و مدارک دانشجو که رسما به زبان ایتالیایی ترجمه شده باشد.
  • نامه پذیرش دانشگاه.
  • مدرک دیپلم 12 ساله دانشجو به زبان ایتالیایی و مورد تایید سفارت ایتالیا.

  اقامتگاه ها و خوابگاه های دانشگاه پالرمو

  این دانشگاه بیش از 80 خوبگاه دارد. خوابگاه­های دانشگاه پالرمو به سه دسته­ ی مختص دختران، پسران و مخلوط تقسیم میشود. اتاق­ها به صورت انفرادی، دو نفره، سه نفره و پنج نفره هستند و هزینه ­ی این خوابگاه­ها با توجه به تعداد افراد متغیر است.هزینه ­ی اتاقهای انفرادی معمولا ماهانه 130 تا 180 یورو، اتاقهای دو ­نفره 90 تا 150 یورو و با تعداد بالاتر 80 یورو است. خوابگاه­ها امکانات مختلفی از جمله آشپزخانه و سرویس بهداشتی مجزا، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اینترنت نیز دارند.

  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه پالرمو ایتالیا

  حداقل زبان ایتالیایی level B2 برای رشته­ هایی که به ایتالیایی تدریس میشوند و معادل نمره 6.5 آیلتس برای رشته هایی که به انگایسی تدریس میشوند.

  *مرکز زبان دانشگاه پالرمو(CLA)  کلاس هایی را برای دانشجویان خارجی در سطح های  مختلف زبان و هم چنین کلاسهایی برای آشنایی با فرهنگ ایتالیا برگزار میکند.

  ددلاین اپلای در دانشگاه پالرمو ایتالیا

  • زمان اپلای برای ترم تابستان 2 می تا 19 می
  • زمان اپلای برای ترم زمستان 3 ژولای تا 20 ژولای

  ددلاین اپلای برای این دانشگاه در هر سال متفاوت است.


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  اقامت تحصیلی ایتالیا

  کار در ایتالیا

  هزینه تحصیل در ایتالیا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید