University Of Science And Technology Of China

University Of Science And Technology Of China

رنگینگ QS:

دانشگاه علم و فناوری چین با نام اصلی (University Of Science And Technology Of China) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی است که در سال 1958 تاسیس شده است. این دانشگاه در آنهویی، چین واقع شده است که دارای پنج پردیس شرق، جنوب، غرب، شمال و پردیس مرکز است. دانشگاه علم و فناوری چین شامل بیش از سی برنامه است که برخی از آنها عبارتند از: گروه فیزیک مدرن، گروه نجوم، گروه فیزیک، گروه اپتیک و مهندسی نوری مرکز آموزش فیزیک، گروه شیمی، گروه شیمی فیزیک، گروه علوم و مهندسی مواد، گروه علوم و مهندسی پلیمرها، مرکز آموزش تجربی شیمی، زیست شناسی مولکولی و زیست شناسی سلول، نوروبیولوژی و بیوفیزیک، زیست شناسی سیستم، زیست پزشکی و بیوتکنولوژی و موارد دیگر.

تمام این بخشها به 19 مدرسه تقسیم می شوند، که برخه از آنها عبارتند از: مدرسه مهندسی نرم افزار، دانشکده مدیریت، دانشکده علوم محیطی و فناوری الکترواپتیکی، دانشکده علوم و مهندسی مواد، موسسه مطالعات پیشرفته سوژو، موسسه مطالعات پیشرفته شانگهای، موسسه فناوری پیشرفته، علوم انسانی و علوم اجتماعی، و موارد دیگر. دانشگاه علم و فناوری چین بیش از 16،588 دانشجو دارد که شامل 7،667 دانشجوی کارشناسی و 8921 دانشجوی کارشناسی ارشد است. این دانشگاه بیش از 1812 عضو هیئت علمی دارد و میزان قبولی دانشگاه 88٪ است. این دانشگاه بر اساس برتری علمی فرصت های بورس تحصیلی را به دانشجویان ارائه می دهد. این دانشگاه دارای 2 آزمایشگاه ملی و همچنین دارای یک کتابخانه است که در سال 1958 تاسیس شده است. استادان و دانشجویان می توانند از طریق شبکه دانشگاه به راحتی به 2.8 میلیون کتاب الکترونیکی چینی، 200 هزار کتاب الکترونیکی خارجی و کتاب الکترونیکی چینی و خارجی دسترسی پیدا کنند. فارغ التحصیلان برجسته: دونگمینگ وانگ (مدیر تحقیق در مرکز ملی فرانسه) ، روییکسینگ هوآنگ (دانشمند)

تحصیل در چین

گالری تصاویر

رشته‌های دانشگاه

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسی ارشدنرم افزار مدیریت پروژهانگلیسی2 سال35000 یوآناپلای در این رشته
2دکترافیزیک نظریانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
3دکترانوروبیولوژیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
4دکترافناوری ایمنی و پیشگیری مهندسیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
5دکتراضبط و کنترل اطلاعاتانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
6دکتراضبط و کنترل اطلاعاتانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
7دکترافیزیک ذرات و فیزیک هسته ایانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
8دکتراابزار دقیق و ماشین آلاتانگلیسی3 سال34000 یوآناپلای در این رشته
9دکترامدارها و سیستم هاانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
10دکتراچرخه و مواد سوخت هسته ایانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
11دکتراچرخه و مواد سوخت هسته ایانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
12دکترافیزیک اتمی و مولکولیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
13دکترازیست شناسی سلولیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
14دکترااندازه گیری و آزمایش فناوری و ابزارانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
15دکترازیست شناسی و مهندسی پزشکیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
16دکترااشعه و حفاظت از محیط زیستانگلیسی3 سالاپلای در این رشته
17دکترافیزیک پلاسماانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
18دکترافیزیک پلاسماانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
19دکترابیوشیمی و زیست شناسی مولکولانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
20دکتراترموفیزیک مهندسیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
21دکتراسازمان سیستم های رایانه ایانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
22دکتراعلوم و مهندسی ایمنیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
23دکتراالکترونیک فیزیکیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
24دکترابیوفیزیکانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
25دکترامهندسی برق حرارتیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
26دکترانرم افزار و تئوری کامپیوترانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
27دکترانرم افزار و تئوری کامپیوترانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
28دکترافیزیک اطلاعات کوانتومیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
29دکترافیزیک نجومیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
30دکترازیست شناسی ساختاریانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
31دکترامهندسی برودتیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
32دکترافناوری کاربرد رایانهانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
33دکترانانو شیمیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
34دکتراشیمی فیزیکیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
35دکترازیست شناسی اطلاعاتانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
36دکتراژئوفیزیک جامدانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
37دکتراعلوم تک مولکولیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
38دکترافیزیک و شیمی موادانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
39دکتراسیستم های ارتباطی و اطلاعاتیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
40دکترافیزیک فضاییانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
41دکتراعلم موادانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
42دکترابوم شناسیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
43دکتراپردازش سیگنال و اطلاعاتانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
44دکتراژئوشیمیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
45دکتراریاضیات محضانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
46دکتراشیمی معدنیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
47دکترامواد بیولوژیکیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
48دکتراامنیت اطلاعاتانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
49دکتراعلوم محیطیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
50دکتراریاضیات محاسباتیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
51دکتراشیمی ارگانیکانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
52دکترامکانیک جامدانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
53دکتراتئوری کنترل و مهندسی کنترلانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
54دکترامهندسی محیط زیستانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
55دکترامهندسی محیط زیستانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
56دکتراریاضیات کاربردیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
57دکتراشیمی تجزیهانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
58دکترامکانیک سیالاتانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
59دکتراتئوری تشخیص و تجهیزات اتوماتیکانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
60دکتراتئوری تشخیص و تجهیزات اتوماتیکانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
61دکتراعلوم و مهندسی مدیریتانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
62دکترافیزیک ریاضیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
63دکترامنبع قابل تجدید و تمیزانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
64دکترامکانیک مهندسیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
65دکترامهندسی سیستم هاانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
66دکترامهندسی مالیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
67دکتراتحقیقات عملیاتی و سایبرنتیکانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
68دکتراشیمی کاربردیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
69دکترامکانیک مهندسی زیستیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
70دکتراسیستم های تشخیص الگو و هوشمندانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
71دکترااپتیکانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
72دکتراشیمی و فیزیک پلیمرهاانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
73دکترامکانیک و طراحی موادانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
74دکتراپیمایش ، هدایت و کنترلانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
75دکتراعلوم و مهندسی انرژی هسته ایانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
76دکترافیزیک ماده چگالانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
77دکتراپردازش و مهندسی موادانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
78دکتراشبکه و سیستم ارتباطات ارتباطیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته
79دکترافناوری هسته ای و برنامه های کاربردیانگلیسی3 سال35000 یوآناپلای در این رشته

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی دانشگاه علم و فناوری چین

  هزینه‌ها و شهریه‌ی تحصیلی این دانشگاه، با توجه به رشته و مقطع تحصیلی مد نظر متفاوت خواهد بود ولی میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه در حالت کلی به شرح ذیل است:

  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی:26000 یوآن
  میانگین هزینه ی تحصیل کارشناسی ارشد:30000 یوآن
  هزینه ی سالیانه زندگی تقریبا:33000 یوآن

  این دانشگاه امکان اسکان دانشجویان را نیز فراهم میکند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه علم و فناوری چین

  مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه علم و فناوری چین با توجه به رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است اما مدارک مورد نیاز کلی به شرح ذیل است:

  • درخواست آنلاین
  • مدارک تحصیلی و ریز نمرات
  • دو توصیه نامه
  • رزومه
  • گواهی سلامت پزشکی

  ددلاین اپلای دانشگاه علم و فناوری چین

  ددلاین اپلای در این دانشگاه با توجه به مقطع و رشته تحصیلی متفاوت خواهد بود اما به طور کلی ددلاین های دانشگاه سی و یکم مارچ هرسال خواهد بود.

  17000

  تعداد دانشجو

  93

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  تحصیل پزشکی در چین

  مهاجرت به چین

  کار در چین


  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید