University of Turin

University of Turin

رنگینگ QS: 541

دانشگاه تورین ( University of Turin ) در سال 1404 در شهری به همین نام، در ایالت پیدمونت در شمال غربی ایتالیا، تاسیس گردید. این دانشگاه، یکی از قدیمی ترین دانشگاههای ایتالیا و جهان است و، پس از گذر زمان طولانی، همچنان نقش موثری در آموزش و پژوهش این کشور ایفا می کند. این دانشگاه، بطور ثابت در رده بندی ها، یکی از 5 دانشگاه برتر ایتالیا بوده و بر اساس آخرین آمار موسسه ANVUR، از لحاظ فعالیتهای پژوهشی در ایتالیا رتبه سوم را داراست.

جهت اطلاع از کلیه روش های مهاجرتی ایتالیا و راهنمای مهاجرت به ایتالیا بر روی این متن کلیک کنید.

گالری تصاویر دانشگاه تورین ایتالیا

رشته‌های دانشگاه تورین ایتالیا

دیدن نتایج مربوط به مقطع :

کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
# مقطع نام رشته زبان تحصیل مدت زمان دوره شهریه درخواست اپلای
1کارشناسیحسابداریایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
2کارشناسیعلوم مدیریتایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
3کارشناسیمطالعات اداریایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
4کارشناسیتکنیک های شنوایی سنجیایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
5کارشناسیعلوم بیولوژیکیایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
6کارشناسیتکنیک های آزمایشگاهی زیست پزشکیایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
7کارشناسیبیوتکنولوژیایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
8کارشناسیاقتصاد بازرگانیایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
9کارشناسیشیمی و فناوری شیمیاییایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
10کارشناسیعلوم ارتباطاتایتالیایی3 سالاپلای در این رشته
11کارشناسیعلوم کامپیوتر3 سالاپلای در این رشته
12کارشناسیبهداشت دندان3 سالاپلای در این رشته
13کارشناسیتئاتر – موسیقی – رقص3 سالاپلای در این رشته
14کارشناسیاقتصاد و تجارت 3 سالاپلای در این رشته
15کارشناسیعلوم زمین شناسی 3 سالاپلای در این رشته
16کارشناسیتاریخ3 سالاپلای در این رشته
17کارشناسیتکنیک های تصویربرداری و رادیوتراپی 3 سالاپلای در این رشته
18کارشناسیمدیریت اطلاعات و ارتباطات تجاری 3 سالاپلای در این رشته
19کارشناسیارتباطات بین فرهنگی 3 سالاپلای در این رشته
20کارشناسیعلوم ، توسعه و همکاری بین المللی 3 سالاپلای در این رشته
21کارشناسیزبان ها و فرهنگ های گردشگری 3 سالاپلای در این رشته
22کارشناسیزبان ها و فرهنگ های آسیا و آفریقا 3 سالاپلای در این رشته
23کارشناسیعلم و فناوری مواد 3 سالاپلای در این رشته
24کارشناسیریاضیات3 سالاپلای در این رشته
25کارشناسیریاضیات برای امور مالی و بیمه 3 سالاپلای در این رشته
26کارشناسیمامایی 3 سالاپلای در این رشته
27کارشناسیفرهنگ ها و ادبیات مدرن 3 سالاپلای در این رشته
28کارشناسیزبان های مدرن 3 سالاپلای در این رشته
29کارشناسیعلوم طبیعی 3 سالاپلای در این رشته
30کارشناسیتکنیک های نوروفیزیولوژی 3 سالاپلای در این رشته
31کارشناسیپرستاری3 سالاپلای در این رشته
32کارشناسیاپتیک و اپتومتری 3 سالاپلای در این رشته
33کارشناسیپرستاری کودکان 3 سالاپلای در این رشته
34کارشناسیفلسفه 3 سالاپلای در این رشته
35کارشناسیعلوم ورزشی 3 سالاپلای در این رشته
36کارشناسیفیزیک 3 سالاپلای در این رشته
37کارشناسیفیزیوتراپی 3 سالاپلای در این رشته
38کارشناسیعلوم سیاسی و اجتماعی 3 سالاپلای در این رشته
39کارشناسیتحصیلات حرفه ای 3 سالاپلای در این رشته
40کارشناسیعلم و فنون روانشناختی 3 سالاپلای در این رشته
41کارشناسیخدمات اجتماعی 3 سالاپلای در این رشته
42کارشناسیگفتار و زبان درمانی 3 سالاپلای در این رشته
43کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولی انگلیسی2 سالاپلای در این رشته
44کارشناسی ارشداقتصاد انگلیسی2 سالاپلای در این رشته
45کارشناسی ارشدامور مالی و بیمهانگلیسی2 سالاپلای در این رشته
46کارشناسی ارشدعلم مواد انگلیسی2 سالاپلای در این رشته
47کارشناسی ارشدعلوم تصادفی و داده انگلیسی2 سالاپلای در این رشته
48کارشناسی ارشدحرفه های حسابداری ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
49کارشناسی ارشدعلوم زمین شناسی کاربردی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
50کارشناسی ارشدباستان شناسی و تاریخ باستان ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
51کارشناسی ارشدعلوم بدن و ذهن ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
52کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کار ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
53کارشناسی ارشدعلم شیمی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
54کارشناسی ارشدسینما و رسانه ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
55کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی: مداخلات بهداشتی و اجتماعی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
56کارشناسی ارشدشیمی بالینی ، پزشکی قانونی و کنترل دوپینگ ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
57کارشناسی ارشدفرهنگ و ارتباطات و رسانه ها ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
58کارشناسی ارشدمطالعات تطبیقی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
59کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
60کارشناسی ارشدهمکاری ، توسعه و نوآوری در اقتصاد جهانی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
61کارشناسی ارشدامور مالی شرکتها و بازارهای مالی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
62کارشناسی ارشدروانشناسی جنایی و پزشکی قانونی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
63کارشناسی ارشداقتصاد و مدیریت ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
64کارشناسی ارشدشیمی محیط زیست ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
65کارشناسی ارشدمطالعات حقوقی اروپا ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
66کارشناسی ارشدتکامل رفتار حیوان و انسان ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
67کارشناسی ارشدغذا و تغذیه انسان ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
68کارشناسی ارشدجغرافیا و علوم سرزمینی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
69کارشناسی ارشدمطالعات دولتی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
70کارشناسی ارشدحرفه های علوم پزشکی پیشگیری ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
71کارشناسی ارشدتاریخ هنر ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
72کارشناسی ارشدعلوم تاریخی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
73کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی صنعتی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
74کارشناسی ارشدشیمی صنعتی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
75کارشناسی ارشدارتباطات بین المللی برای گردشگری ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
76کارشناسی ارشدمطالعات بین المللی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
77کارشناسی ارشدادبیات ، فلسفه و زبانشناسی ایتالیایی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
78کارشناسی ارشدزبان ها و فرهنگ های آسیا و آفریقا ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
79کارشناسی ارشدریاضیات ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
80کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی پزشکی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
81کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی مولکولی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
82کارشناسی ارشدعلوم پرستاری و مامایی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
83کارشناسی ارشدعلوم تربیتی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
84کارشناسی ارشدفلسفه ، ادبیات و تاریخ باستان ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
85کارشناسی ارشدفلسفهایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
86کارشناسی ارشدفیزیک ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
87کارشناسی ارشدفیزیک سیستمهای پیچیده ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
88کارشناسی ارشدروانشناسی کار و رفاه در سازمان ها ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
89کارشناسی ارشدارتباطات عمومی و سیاسی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
90کارشناسی ارشدعلوم و فنون پیشرفته در ورزش ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
91کارشناسی ارشدجامعه شناسی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
92کارشناسی ارشدآمار ، اقتصاد و مطالعات مدیریت ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
93کارشناسی ارشدمدیریت استراتژیک و بازاریابی ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
94کارشناسی ارشدترجمه ایتالیایی2 سالاپلای در این رشته
95کارشناسی ارشد پیوستهشیمی و فن آوری های دارویی ایتالیایی5 سالاپلای در این رشته
96کارشناسی ارشد پیوستهدندانپزشکی ایتالیایی5 سالاپلای در این رشته
97کارشناسی ارشد پیوستهفقهایتالیایی5 سالاپلای در این رشته
98کارشناسی ارشد پیوستهپزشکی ایتالیایی5 سالاپلای در این رشته
99کارشناسی ارشد پیوستهداروسازیایتالیایی5 سالاپلای در این رشته
100کارشناسی ارشد پیوستهآموزش معلم ابتدایی ایتالیایی5 سالاپلای در این رشته

  هزینه ها و شهریه ی تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه تورین ایتالیا

  دانشگاه تورین شهریه ثابت و متغیر دارد. شهریه متغیر بستگی به رشته تحصیلی دانشجویان دارد و شهریه ثابت 500 یورو است دانشجویان بین المللی می توانند با استفاده از بورس های تحصیلی شهریه خود را کاهش دهند.برای اطلاع بیشتر از تحصیل در ایتالیا کلیک کنید.

  بورسیه ها و کمک هزینه های بین المللی دانشگاه تورین ایتالیا

  • بورس شایستگی دانشجویان بین المللی: این بورس تحصیلی برای دانشجویان بین المللی که در آزمون GRE که حد نصاب لازم را کسب نموده اند ، در نظر گرفته شده است. شرایط آزمون و ثبت نام در پایان ماه فوریه اعلام می شود.این بورس تحصیلی به دانشجویان سال اولی، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می گردد. همچنین دانشجویان نباید در بورس دیگری پذیرش شده باشند.
  • 100 کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان و یا پناهندگان با حمایت بین المللی: وزارت ایتالیایی کشور و کنفرانس رؤسای دانشگاه های ایتالیایی (CRUI)، در همکاری با ANDISU (انجمن ملی سازمان برای حقوق مطالعه) کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان ارائه می نمایند. بورس های تحصیلی شامل خدمات اسکان (خانه و غذا)، شهریه و دسترسی به مراکز دانشگاهی و کتابخانه خواهد بود و به دانشجویان تمام وقت در دانشگاه های ایتالیا تعلق خواهد گرفت. مهلت درخواست این بورس تحصیلی تا 11 سمپتامبر است.
  • بورس تحصیلی اراسموس موندوس
  • کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویانی که همزمان در دو رشته تحصیل می کنند.

  مدارک تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه تورین ایتالیا

  • مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • صلاحیت ترک تحصیلات دبیرستان (یا گواهی معادل آن) ، که پس از حداقل 12 سال حضور در مدرسه بدست می آید (دیپلم)،
  •  ترجمه ای معتبر به زبان ایتالیایی ، قانونی سازی (در صورت لزوم) و (اعلام ارزش برابر) ، ارائه می دهد. صادر شده توسط نماینده کنسولی و دیپلماتیک ایتالیا صالح برای قلمرو جایی که این صلاحیت را بدست آورد.
  • (اگر صلاحیت لازم فوق الذکر پس از یک دوره کوتاهتر از 12 سال به دست آمده باشد ، متقاضیان نیز باید یک گزارش رسمی از سوابق را تهیه کنند که در آن بیان شده است که تمام امتحانات دانشگاه اول سال خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. این سند باید با ترجمه معتبر به زبان ایتالیایی و قانونی سازی (در صورت لزوم) ارائه شود. از طرف دیگر متقاضیان می توانند مدرک تحصیلی بعد از متوسطه را کسب کنند که در یک موسسه غیر آکادمیک حاصل می شود. این باید با ترجمه معتبر به ایتالیایی ، قانونی (در صورت لزوم) و “dichiarazione di valore” (اعلام ارزش برابر) ارائه شود)
  • گواهی نامه ای مبنی بر اینکه متقاضی موفق به گذراندن آزمون صلاحیت تحصیلی (در صورت لزوم در کشور خود برای ثبت نام در دانشگاه ها) ، با ارائه ترجمه معتبر به ایتالیایی * ، قانونی سازی (در صورت لزوم)
  • دو عکس؛ یکی از آنها باید توسط نماینده کنسولی و دیپلماتیک ایتالیا ، صالح در قلمرو تأیید شود
  • یک شناسنامه معتبر

  *دانشگاه تورین برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد با پذیرش محدود آزمون برگزار می کند. سایر رشته ها با داشتن مدرک دیپلم کشور ایتالیا و یا معادل با آن بدون برگزاری آزمون پذیرش خواهند شد.آزمون در ماه سمپتامبر برگزار خواهد شد.

  نمره زبان مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه تورین ایتالیا

  دانشجویان برای تحصیل در یکی از رشته های ایتالیایی زبان این دانشگاه نیازمند ارائه ی گواهینامه در یکی از آزمون های زیر هستند:

  • گواهی زبان ایتالیایی CEFR
  • گواهی مهارت زبان ایتالیایی (CELI، CILS) مورد تایید MIUR

  ددلاین اپلای در دانشگاه تورین ایتالیا

  • ترم زمستان: 15 جولای
  • ترم تابستان: 15 ژانویه

  *دانشجویانی که مدرک دیپلم آنها از کشور ایتالیا نباشد ،باید در آزمون زبان این کشور شرکت کنند. برای دانشجویان به صورت رایگان دوره های آموزش زبان ایتالیایی در نظر گرفته شده است که برای دانشجویانی که دیپلم خارج از کشور ایتالیا دارند ، شرکت در آنها اجباری است.

  55974

  تعداد دانشجو

  541

  رتبه QS


  مقالات و مطالب مرتبط زیر را جهت مطالعه بیشتر به شما پیشنهاد میکنیم:

  اقامت تحصیلی ایتالیا

  کاری در ایتالیا

  هزینه تحصیل در ایتالیا

  آیا نیاز به مشاوره دارید؟

  تردید نکنید برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


  دیدگاه‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید